varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

Украина, XXI век, преводаватель права. "Статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів"

[personal profile] roman_sharp как всегда откопал прекрасное - про № 5-й списка ОПГ "Свободы", профессора, 75-летнего интеллектуального титана Александра Шевченко:

Украина, XXI век, преводаватель права. "Статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів"
Олександр Шевченко – нетиповий «свободівець». Хоча б тому, що своїм прикладом розвінчує стереотип про те, що радикалізм – це ідеологія, яку підтримує в основному західноукраїнська молодь, яка ще навіть не випустилась з вузів. П’ятий номер списку «Свободи» на цих виборах - це 75-річний професор юридичного факультету столичного університету імені Тараса Шевченка.

Вашему вниманию предлагается потрясающее МегаИнтервью этого Преподавателя, как бы говорящее "Яка країна, такі й викладачі права"

http://glavcom.ua/articles/8069.html
Як тільки Ізраїль нападе на Іран, Росія окупує Україну — Главком

Спойлер UA (4K):

...
в США все було просто: украв коня – смертна кара, спокусив дівчину і не одружився – смертна кара, образив жінку і не вибачився – смертна кара, безпричинно підняв зброю проти іншого – смертна кара. Яка там крадіжка, який обман?

...
Тому ми й поставили питання таким чином: оскільки, згідно з переписом, українців в Україні проживає 78%, то й серед депутатів Верховної Ради має бути 78% українців, в уряді, в міліції, у Збройних Силах. Серед студентів і викладачів має бути 78% українців, бізнесменами мають бути 78% українців і так далі.

...
В Європі всі прибутки підприємств розподіляються не тільки на їхніх працівників, а ще й на їхніх дружин і дітей до 16 років. У цьому й полягає той знаменитий «шведський соціалізм».

...
Ми хочемо, щоб весь український народ був середнім класом – і ми досягнемо своїх цілей, коли прибутки будуть розподілятися між працівниками, коли ми заборонимо вивозити капітал в офшори.

...
Ви знаєте таку цифру: за два перші роки перебування регіоналів при владі з країни вивезено 53 млрд доларів, а лише за два місяці цього року – 6.7 млрд. Сумарно це дало 60 млрд доларів або приблизно 480 млрд гривень. Бюджет України на цей рік складає 367 млрд гривень, тобто вивезли майже півтора річних бюджети України!

Та якщо ми це перекриємо, ми відразу стаємо європейською країною за рівнем життя. Ми встановлюємо пенсії та зарплати європейського рівня. Ми оновлюємо всі технології промислового виробництва, піднімаємо сільське господарство! Ми могли б повністю ліквідувати безробіття і повернути на Батьківщину етнічних українців, які зараз бідують за кордоном. За рахунок цього ми плануємо повністю звільнити дрібний бізнес від податків. Хай займаються собі сімейним бізнесом, годують і себе, і своїх сусідів!

...
Звичайно, питання носіння чи тримання зброї вдома потрібно буде детально врегулювати – це елементарні речі. Але коли влада буде знати, що народ озброєний – бо ми передбачаємо, що навіть студенти обов’язково протягом чотирьох місяців опановуватимуть використання вогнепальної зброї у вузах і середніх спеціальних навчальних закладах – то влада не буде розганяти мітинги, не буде утискати свободу слова...

...
Американці он озброєні всі, і нічого.

...
Ви, можливо, не знаєте, але Росія зараз тільки й чекає, щоб Ізраїль напав на Ірак. В Росії уже давно сформували Південно-Західне угрупування військ, і як тільки Ізраїль почне цю війну, вони окупують все Закавказзя і, очевидно, Україну. Привід очевидний – близько до кордонів Росії відбуваються військові дії, і вони повинні захищати свою безпеку.

...
І дивіться, чому злочинність на сході і півдні України набагато вища ніж на заході? Бо та частина була під сильним впливом комуністів набагато триваліший час, ніж західна Україна. Там в Бога перестали вірувати. А зараз, коли наука довела, що Творець існує, коли вже в адронному колайдері знайшли «Божу частку», мораль і культура повинні виходити з християнської моралі, а не з того, що «весь мир насилья мы разрушим до основанья…»

...
«Свобода» ніколи не піде на застосування сили: ні йдучи до влади, ні перебуваючи у владі. Ніякого насилля! Ми прагнемо вирішувати питання тільки рекомендаціями, тільки широкою роз’яснювальною роботою.

...
Систему права в Україні потрібно було б максимально спростити, адже українські суди завжди керувалися не стільки законом, правом, скільки здоровим глуздом та совістю. Я і своїм студентам говорю, що їхнє найперше завдання – підвищувати свою моральність. Це навіть важливіше, ніж здобувати знання: ну, про які знання ми говоримо, якщо в Україні є чинними більше 50 тисяч законів і підзаконних актів, і в них часом не можуть розібратися навіть найкращі юристи?

Тому закон повинен домінувати тільки у крайніх випадках, це тільки в тоталітарних суспільствах закон домінує. Джерелом права перш за все повинні бути здоровий глузд і совість – я називаю їх загальним правом.


Русский перевод RU:

...
в США все было просто: украл коня - смертная казнь, соблазнил девушку и не женился - смертная казнь, оскорбил женщину и не извинился - смертная казнь, беспричинно поднял оружие против другого - смертная казнь. Какая там кража, обман?

...
Поэтому мы и поставили вопрос таким образом: поскольку, согласно переписи, украинцев в Украине проживает 78%, то и среди депутатов Верховной Рады должна быть 78% украинцев, в правительстве, в милиции, в Вооруженных Силах. Среди студентов и преподавателей должно быть 78% украинцев, бизнесменами должны быть 78% украинцев и так далее.

...
В Европе все прибыли предприятий распределяются не только на их работников, но и на их жен и детей до 16 лет. В этом и заключается тот знаменитый «шведский социализм».

...
Мы хотим, чтобы весь украинский народ был средним классом - и мы достигнем своих целей, когда доходы будут распределяться между работниками, когда мы запретим вывозить капитал в оффшоры.

...
Вы знаете такую цифру: за два первых года пребывания регионалов у власти из страны вывезено 53 млрд долларов, а только за два месяца этого года - 6.7 млрд. Суммарно это дало 60 млрд долларов или примерно 480 млрд гривен. Бюджет Украины на этот год составляет 367 млрд гривен, то есть вывезли почти полтора годовых бюджета Украины!

Но если мы это перекроем, мы сразу становимся европейской страной по уровню жизни. Мы устанавливаем пенсии и зарплаты европейского уровня. Мы обновляем все технологии промышленного производства, поднимаем сельское хозяйство! Мы могли бы полностью ликвидировать безработицу и вернуть на Родину этнических украинцев, которые сейчас бедствуют за рубежом. За счет этого мы планируем полностью освободить малый бизнес от налогов. Пусть занимаются себе семейным бизнесом, кормят и себя, и своих соседей!

...
Конечно, вопрос ношения или хранения оружия дома нужно будет детально урегулировать - это элементарные вещи. Но когда власть будет знать, что народ вооружен - потому что мы предполагаем, что даже студенты обязательно в течение четырех месяцев будут постигать использование огнестрельного оружия в вузах и средних специальных учебных заведениях - то власть не будет разгонять митинги, не будет ущемлять свободу слова ...

...
Американцы вон вооруженные все, и ничего.

...
Вы, возможно, не знаете, но Россия сейчас только и ждет, чтобы Израиль напал на Ирак. В России уже давно сформировали Юго-Западную группу войск, и как только Израиль начнет эту войну, они оккупируют все Закавказье и, очевидно, Украину. Повод очевиден - близко к границам России происходят военные действия, и они должны защищать свою безопасность.

...
И смотрите, почему преступность на востоке и юге Украины намного выше, чем на западе? Потому что та часть была под сильным влиянием коммунистов гораздо более продолжительное время, чем западная Украина. Там в Бога перестали верить. А сейчас, когда наука доказала, что Творец существует, когда в адронном коллайдере нашли "Божью частицу», мораль и культура должны исходить из христианской морали, а не из того, что «весь мир насилья мы разрушать до основанья ...»

...
[Spoiler (click to open)]
«Свобода» никогда не пойдет на применение силы: ни идя к власти, ни находясь во власти. Никакого насилия! Мы стремимся решать вопрос только рекомендациями, только широкой разъяснительной работой.

...
Систему права в Украине нужно было бы максимально упростить, ведь украинские суды всегда руководствовались не столько законом, правом, сколько здравым смыслом и совестью. Я и своим студентам говорю, что их первейшая задача - повышать свою нравственность. Это даже важнее, чем получать знания: ну, о которых знания мы говорим, если в Украине действует более 50 тысяч законов и подзаконных актов, и в них порой не могут разобраться даже лучшие юристы?

Поэтому закон должен доминировать только в крайних случаях, это только в тоталитарных обществах закон доминирует. Источником права прежде всего должны быть здравый смысл и совесть - я называю их общим правом.

Еще один подобный (хотя и менее яркий материал:
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/nam-potriben-den-zero
«Нам потрібен День Зеро» | «День»

Справка из Палаты:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=15701
Шевченко Олександр Оксеньтійович
This entry was originally posted at http://varjag-2007.dreamwidth.org/4086368.html. Please comment there using OpenID.
Tags: з дуба впалы, национализм, палата № 6
Subscribe
promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 28 comments