varjag_2007 (varjag_2007) wrote,
varjag_2007
varjag_2007

Классика!!! Идея украинской нации пишется по программе Гитлера

roman_sharp нашел прекрасное!

http://zik.ua/ua/photoreport/2013/01/03/386996
Львівська громадська організація «Ідея нації» представила свою програму, яку закликає підтримати всі націоналістичні партії.

[Spoiler (click to open)]
Про це 3 січня на прес-конференції повідомив голова громадської організації Остап Стахів.

Як зазначається у програмі, «головною метою громадської організації «Ідея нації» є побудова соборної Української держави, яка об’єднає всі українські етнічні землі та українців на поселеннях і забезпечить всебічний розвиток українській нації як повноправному господарю на своїй землі, дарованій Богом».

Громадська організація вимагає рівноправності для українського народу нарівні з іншими націями та скасування договору про реадмісію, який вважає злочином проти української нації та Української Держави.

«Громадянином України може бути тільки той, хто народився в Україні або є етнічним українцем, який повернувся в Україну для постійного проживання і роботи в Україні. У виняткових випадках громадянство України може надаватись особам, що проживають в Україні не менше 10 років, вільно володіють українською мовою, знають історію України Української Держави та Конституцію України. Заборонити цим особам набувати громадянства України, якщо їх притягали до кримінальної відповідальності. Цим особам заборонено балотуватися у представницькі та законодавчі органи управління, займати державні посади усіх рівнів», – зазначається у програмі.

«Ідея нації» вимагає повернути графу «національність» у паспорт та у свідоцтво про народження.

«Всі природні надра, які є на території України – повинні належати народу України і державі. Підприємства, які добувають природні надра – повинні бути державної, або комунальної власності», – зазначається у програмі.

ГО «Ідея нації» заявляє, що не визнає політичної брехні та її розповсюдження в засобах масової інформації(ЗМІ).

«З метою створення українських ЗМІ ми вимагаємо, щоб:
а) всі редактори та співробітники газет, які виходять українською мовою, були українцями;
б) неукраїнські ЗМІ повинні отримувати особливий дозвіл від уряду та не можуть друкуватися українською мовою;
в) особам неукраїнської національності буде заборонено в законодавчому порядку мати фінансову частку в діяльності українських ЗМІ, або впливати на них. У разі порушення цієї норми такий ЗМІ повинен бути закритий, а іноземці, що беруть участь в її діяльності, депортовані;
г) ЗМІ, які виступають проти суспільного блага, мусять бути заборонені. Ми вимагаємо боротьби в законодавчому порядку проти мистецьких та літературних течій, які справляють руйнівний вплив на життя суспільства, а також заборони заходів, спрямованих проти вказаних вимог», – сказано у програмі.

Окрім того, громадська організація вимагає відновлення смертної кари для злочинців, які вчинили злочин проти українського народу та Української держави.

«Закликаємо всі націоналістичні партії, якщо вони приймають нашу програму, підтримати її діями», – підсумував Стахів.

Даю машинный перевод:

Об этом 3 января на пресс-конференции сообщил председатель общественной организации Остап Стахив.

Как отмечается в программе, «главной целью общественной организации «Идея нации» является построение соборного Украинского государства, которое объединит все украинские этнические земли и украинцев на поселениях и обеспечит всестороннее развитие украинской нации как полноправному хозяину на своей земле, подаренной Богом».

Общественная организация требует равноправия для украинского народа наравне с другими нациями и отмены договора о реадмиссии, который считает преступлением против украинской нации и украинского государства.

«Гражданином Украины может быть только тот, кто родился в Украине или являются этническим украинцем, который вернулся в Украину для постоянного проживания и работы в Украине. В исключительных случаях гражданство Украины может предоставляться лицам, проживающим в Украине не менее 10 лет, свободно владеют украинским языком, знают историю Украины Украинского Государства и Конституцию Украины. Запретить этим лицам приобретать гражданство Украины, если их привлекали к уголовной ответственности. Этим лицам запрещено баллотироваться в представительные и законодательные органы управления, занимать государственные должности всех уровней », - отмечается в программе.

«Идея нации» требует вернуть графу «национальность» в паспорт и в свидетельство о рождении.

«Все природные недра, которые есть на территории Украины - должны принадлежать народу Украины и государству. Предприятия, добывающие природные недра - должны быть государственной или коммунальной собственности », - говорится в программе.

ОО «Идея нации» заявляет, что не признает политической лжи и ее распространения в средствах массовой информации (СМИ).

«С целью создания украинских СМИ мы требуем, чтобы:
а) все редакторы и сотрудники газет, которые выходят на украинском языке, были украинцами;
б) неукраинские СМИ должны получать особое разрешение от правительства и не могут печататься на украинском языке;
в) лицам неукраинской национальности будет запрещено в законодательном порядке иметь финансовую долю в деятельности украинских СМИ, или влиять на них. В случае нарушения этой нормы такой СМИ должен быть закрыт, а иностранцы, участвующие в ее деятельности, депортированы;
г) СМИ, которые выступают против общественного блага, должны быть запрещены. Мы требуем борьбы в законодательном порядке против художественных и литературных течений, которые оказывают разрушительное воздействие на жизнь общества, а также запрета мероприятий, направленных против указанных требований », - говорится в программе.

Кроме того, общественная организация требует восстановления смертной казни для преступников, совершивших преступление против украинского народа и украинского государства.

«Призываем все националистические партии, если они принимают нашу программу, поддержать ее действиями», - подытожил Стахив.


Дык это ж плагиат!

24 февраля 1920 года на собрании в мюнхенской «Хофбройхаус» Гитлер огласил программу «25 пунктов», сформулированную самим Адольфом Гитлером, Готфридом Федером и Антоном Дрекслером (при участии Германа Эссера). Тогда же было принято решение о смене названия партии — к нему было добавлено «Национал-социалистическая». С 1 апреля 1920 года «25 пунктов» стали официальной программой НСДАП, а в 1926 году её положения объявлены «незыблемыми».


1. Мы требуем объединения всех немцев в Великую Германию на основе права народов на самоопределение.

[Spoiler (click to open)]
2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими нациями и отмены положений Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров.

3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель (колоний), необходимых для пропитания нашего народа и для расселения его избыточной части.


...
4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течёт немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности. Таким образом, ни один еврей не может быть отнесён к немецкой нации, а также являться гражданином Германии.

5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней как гость, на правах иностранца. Каждый иностранец обязан соблюдать требования законодательства об иностранцах.

6. Право занимать посты, связанные законотворчеством, а также управлением государством, может принадлежать исключительно гражданам. Поэтому мы требуем, чтобы все должности в любой публичной организации, любого уровня — общегосударственные, областные или муниципальные — занимали только граждане государства. Мы боремся против разлагающей парламентской практики занятия должностей только в зависимости от партийной принадлежности без учета характера и способностей.

...
18. Мы требуем безжалостной борьбы против тех, кто своей деятельностью вредит интересам общества. Мы требуем введения смертной казни для преступников, совершивших преступление против немецкого народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от их религиозной или расовой принадлежности.

...
23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и её распространения в прессе. С целью создания немецкой прессы мы требуем, чтобы:

а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на немецком языке, были гражданами государства;

б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение государства на издание. При этом они должны издаваться на ненемецком языке;

в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь любой финансовый интерес или влияние на немецкие газеты. В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной борьбы против литературных и культурных течений, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способствующих этому разложению.По *странному* стечению обстоятельств в подборке "другие новости по теме" идет Голова ГО «Ідея нації» Остап Стахів склав повноваження координатора руху «Чесно» у Львові.
Tags: львов, национализм, украина, фашизм
Subscribe

promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 56 comments