July 1st, 2013

promo varjag_2007 september 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
Роковая дама

Приплыли! На Украине уже начали пиарить конституцию ОУН!

Вот мы и дожили до момента, когда на Украине начали пиарить фашистскую конституцию ОУН, подготовленную Сциборским!

Читаем в ИстКривде - одном из изданий УПнитаза материал Богдана Червака:
"Государство выше классов и партий!". Конституция Украины: проект ОУН"

"Нациократия в 1930-х рассматривалась идеологами ОУН как антитеза к коммунизму, фашизму и либерализма. Диктатура - не тоталитаризм. Глава государства - Вождь Нации. Об этом мечтал член Провода украинских националистов Николай Сциборский.

Накануне Второй мировой войны, когда стало очевидным, что в центре внимания двух тоталитарных режимов - СССР и Германии - окажется Украина, перед Организацией украинских националистов встал вопрос выработки собственной тактики.

В частности, на украинские земли в немецких обозах готовились отправиться походные группы ОУН, в случае благоприятных для государственности Украины обстоятельств должны выступить с готовыми проектами -сателлита государства различных участков общественно-политической жизни. Так созрела идея написания Конституции Украины, основного документа, который бы представлял видение будущего независимого украинского государства. За это дело взялся Николай Сциборский".


Оригинал взят у novoross_73 в ОУНовская "Конституция".
...Без реформування Конституції буде важко
утримувати політичну стабільність.
Тому 2008 рік має бути присвячений
новому конституційному процесу
і схваленню нової редакції Конституції України.

В.Ющенко
3 октября 2007 года


Выполняя многочисленные пожелания товарищей, высказанные при обсуждении фильма, размещаю фото ОУНовской "Конституции".
Напомню, что её проект подготовил в сентябре 1939 года один из основателей Организации Украинских Националистов и первый заместитель главы Провода ОУН Мыкола Сциборский.Следует заметить, что если создателем идеологии украинского национализма был Дмытро Донцов, то М.Сциборский наряду с В.Мартынцом - её основными теоретиками.
Поэтому, думаю, будет полезным предварить текст Конституции выдержками из главного труда Сциборского - "Нациократии". Познакомившись с ними, станет понятно, на каких идеологических принципах была построена эта "Конституция".
Текст привожу по парижскому изданию 1938 года и специально без перевода (надеюсь, что осилите).

[Spoiler (click to open)]
Микола Сціборський


НАЦІОКРАТІЯ


Основною темою цієї нашої розвідки є націократія, себто концепція державно-політичного й соціяльно-економічного устрою, що її заступає сучасний організований український націоналізм. (с.3)

Нові ідейні і політичні рухи, це насамперед реакція на витворений демократією безнадійний стан. Одні з них (комунізм) — це реакція ще глибшого падіння, в якій проявляються сили стихійних, руїнницьких інстинктів, загрожуючи цілковитою катастрофою. Другі (авторитарно-націоналістичні) _ це здорові відрухи омолоджених, обновлених і скріплених індивідуальних і громадських первнів, що змагають до упорядкування і заміни перегнивших основ суспільною життя. Не в примір космополітичному розгонові демократії, ці націоналістичні рухи не відриваються від того джерела, що їх зродило: від нації.(с.15, 16)

Фашизм — це насамперед ідейна, й духова реакція на стан сучасності, що його витворили демократія, соціалізм і комунізм. ... Коли демократія в основу своєї доктрини клала надмірний культ розуму (раціоналізм, позитивізм), а комуно-соціалізм — матерію (історичний і діалектичний матеріалізм), то фашизм свою фільозофію побудував на признанню духа, волі та ідей (спірітуалізм, волюнтаризм, ідеалізм), за рішаючих чинників історичного розвитку.(с.49)

Весь свій ідеалізм і волюнтаризм фашизм зосереджує в одному рішаючому центрі: у власній нації. Нація для нього — це абсолютна цінність, що їй підпорядковується все інше. Всупереч демократії, що має тенденцію розглядати націю як механічний збір відповідної кількости індивідів, зв’язаних між собою насамперед реальними інтересами, фашизм приймає націю за найвищу історичну, духову, традиціональну й реальну спільноту, в рамках якої переходять процеси існування та творчости цілих поколінь — вмерлих, живих, ненароджених, — що зв’язані між собою нерозривно.(с.50, 51)

Фашизм скептично задивляється на творчі спроможності народних мас. Останні не є діяльним чинником поступу. Творчість нації визначає й реалізує меншість; що її він називає аристократією духа. Ця провідна меншість своїм ідейним багацтвом, активністю, пристрасною волею та здібностями творить життя, досягає здобутків, то ними користується цілий нарід. Цій меншості і належить керма в державі. ... Диктатура не є для фашизму тимчасовою методою правління; вона заведена, як основний елемент державного устрою.( с.54)


Треба зазначити, що основні ідеї фашизму не замкнулися в самій Італії, але швидко поширили свій вплив у цілому світі, посилюючи та оформлюючи той психологічний і суспільно-політичний процес, що по останній війні стихійно вибуяв серед різних (насамперед поневолених і покривджених) народів; це — націоналізм. Самий фашизм, це насамперед націоналізм — любов до власної батьківщини й патріотичне почування, доведені до самопосвяти й культу жертвенного фанатизму. Джерелам його народження є національний інстинкт, національний дух і національна свідомість.(с. 56)

...внутрішній і реальний зміст диктатури фашизму та інших націоналістично - авторитарних рухів. Фашизм не маскує її брехливими твердженнями про “владу мас”, або спекулятивними запевненнями в її “тимчасовості” (як це робить московський комунізм). Диктатура для фашизму — це не лише метода політичного кермування;
це синтеза його суспільного світогляду, що здатність до керівництва визнає лише за індивідуальністю й провідною меншістю. Фашизм не вірить у владу більшості, в тих її механічних формах (партії, голосовання, парламент), що їх створила політична демократія; замість демократичного культу кількості-числа, він творить культ якості — творчої одиниці.
Свій політичний устрій фашизм будує на принципах суспільної гієрархії, авторитарності й монократизму, де право на кермування мають лише найліпші, себто ті громадяни, що своїми здібностями, енергією й досвідом покликані творити провідну еліту нації — її духову аристократію. Ця еліта, очолювана вождем-диктатором, веде за собою більшість нації — народні маси.
Новітні націоналістичні рухи (фашизм і т.д.) добачують у нації абсолютні цінності, що приймаються за непорушні догми, а державу ототожнюють із самою нацією, як органічну форму її існування....Націоналістичне розуміння нації (у відмінність до ідеологій демократів, соціалістів і комуністів) ґрунтується на спіритуально – волюнтаристичному світогляді, себто такому, що головними підставами й двигунами життя нації уважає її дух (ідеї) і волю до творчості та боротьби.(с.74)

Ніяка здорова нація не піде на самообмеження; вона шукає поширення назовні, і тут на своїх шляхах стрічає інші нації, штовхані однаковими, але суперечними їй, завданнями та інтересами. Так твориться явище, що його називаємо імперіалізмом.(с.75)

Сама можливість переродження людської психіки — як це собі уявляють різні псевдогуманісти — є не лише нереальною, але й аморальною супроти цілої природи людини. Остання творить із себе складний комплекс свідомости, індивідуальних духових рис, інстинктів, побуджень, почувань і нахилів. В ній зосереджується сумарна сукупність “добра” і “зла”, а в цій сукупності первні сили, почуття пристрасти, інстинкт боротьби є одними з найголовніших. Цього не можуть збагнути гуманістичні фантасти, що схильні приписувати “розумові” виключне значіння та уважають людину за вродженого носія самого “добра”, що “псується” лише в наслідок побічних впливів і соціальних умов.(с. 77)

Основою існування є противенства, боротьба і сила.
Виходячи із спіритуально-волюнтаристичного світогляду, український націоналізм сприймає власну націю за найвищу, абсолютну Ідейну й реальну цінність, видвигаючи гасло: Нація понад усе! ... Ідеологія націоналізму є суцільна, неподільна, войовнича й непримирима; її немислимо узгіднювати з іншими ідеологіями....
Тому свою ідеологію націоналізм будує на максималізмі, здоровому егоїзмі, любові до свого, нетерпимості до ворожого й активизмі, здатному бути залізним тараном для розторощення чужої сили, що схоче станути нації на перешкоді.
В обранні засобів визволення Української Нації, націоналізм не обмежує себе ніякими “загальнолюдськими” приписами “справедливости”, милосердя и гуманізму... Все те добре, що добре для блага, сили й розвитку моєї нації; все те зле, що цю силу й розвиток послаблює — це основна заповідь ідеології українського націоналізму.(с.77, 78)

Український націоналізм хоче спричинитися до створення потужної й великої держави...у цьому устремлінні він послуговується насамперед засадами здорової, егоїстичної національної моралі, необмежуваної ніякими “принципіальними” умовами і виключністю національного інтересу, що стає для нього превище всіх “загальнолюдських” доктрин.(с.81)

...Український націоналізм, признаючи за фашизмом велику історичну заслугу і дійсно наближуючись де нього своїм ідеологічним змістом, є водночас рухом наскрізь оригінальним і від нікого незалежним.(с. 82)

Ну а теперь, собственно, сама "Конституция".

Центральный Государственный Архив Высших Органов Власти и Управления Украины, фонд 3833, опись 1, дело 7, листы 1 - 9 (двусторонние).

Смешно, но Червак заканчивает свою публикацию словами: "Николай Сциборский трагически погиб в 1941 году в Житомире. Он был не только созвучен своему времени, а поднялся на высоту государственного мужа, умеющего смотреть в будущее".

Сегодня националисты так тотально фальсифицируют историю Украины, что скрывают даже, как одни националисты убивали других националистов, конкурирующих с ними за благосклонность немцев. Именно в связи моим вопросом об убийстве бандеровцами по поручению Бандеры Сциборского и сорвалась виртуальная пресс-конференция сегодняшнего идеолога ОПГ "Свободы" Михальчишина на Новом Регионе.

Роковая дама

Факиры и йоги Индии

Оригинал взят у maximus101 в Факиры и йоги Индии
Садху, факиры и йоги из разных индийский городов. Все фото начала 20 века. Комментировать я тут ничего не стал, так как и так все понятно)
Почти все фото увеличиваются после клика.
[Уще 15 фото...]

2.

3.

4.

5.

6.

7.

[Spoiler (click to open)]8.

9.

10.

11.

12.


13. Такое ощущение, что паренька "отфотошопили")

14.

15.


16.
Трехликий Янус

У детей стремительно развивается цифровое скудоумие

Ученые считают, что наступает время диагностировать новую болезнь - цифровое скудоумие. В группе риска находятся дети, которые не могут обходиться без разнообразных электронных устройств.

В США и Южной Корее уже открывают курсы борьбы с гаджето-зависимостью. Для самых маленьких. В российском Санкт-Петербурге недавно провели психологический эксперимент. Подросткам предложили провести день без мобильных телефонов, планшетов, компьютеров, плееров и телевизоров. 8 часов выдержало лишь 3 участника из 67. Такой результат впечатлил специалистов и напугал родителей. Большинство детей просто не знали, чем себя занять в реальной жизни. Подростки переживали настоящие приступы паники: тошноту, головокружение, повышенное давление. И что характерно, симптомы исчезли, как только дети прекращали эксперимент и заходили в интернет.

Поэтому ученые в мире уже выделили важный симптом: если зашел в сеть на 5 минут и не заметил, как прошло 2 часа - стоит обращаться за профессиональной помощью. Это - нездоровая зависимость.

Особой проблемой является такая тяга к виртуальному миру в детском возрасте. Современные малыши на "ты" с компьютерами и смартфонами, еще даже не умея читать и писать. Фото- и видеоредакторы, музыкальные библиотеки, социальные сети - все это дети схватывают мгновенно, еще и родителей обучают.

Однако эксперты не советуют взрослым радоваться таким успехам их потомков. Потому что дети, которые жизни не представляют без электронных девайсов, рискуют собственным здоровьем. Ученые считают, что полагаясь на память, встроенную в гаджеты, молодые люди портят собственную. Полушарие мозга, которая отвечает за концентрацию и память, остается недоразвитым. И это может привести к раннему слабоумию. Калейдоскоп фрагментов информации, никакой необходимости запоминать - в результате мозг, который как раз развивается, получает неверное направление этого развития. У детей возникают проблемы с чтением и письмом, они не умеют слушать и понимать собеседника. Не могут даже грамотно сформулировать вопрос и понять ответ в живой, не виртуальной беседе.

Директор престижного столичного лицея уже давно заметил правило: с базовыми знаниями у современных детей - большие проблемы. Плюс они не умеют общаться. Во время последнего внешнего тестирования 70% не смогли написать сочинение на тему "Письмо другу".

Роковая дама

Египет: пока одни революции сменяют другие...

Оригинал взят у victorsolkin в Еще одного памятника XII в. до н.э. больше нет...
Вчера вандалы, пытающиеся в последние месяцы захватить часть археологической зоны Араб эль-Хисн (др-егип. Иуну, греч. Гелиополь), почти полностью уничтожили руины храма Рамсеса II и его преемников, в частности -  сожгли ворота, выполненные из известняка и надписанные именами царя Рамсеса IX.

Больше этого памятника XII в. до н.э. (слева, ниже) не существует (справа - свежий кадр)...


   

(с) фото - Monica Hanna, 2013

Роковая дама

УПА против нацистов: немецкие документы

Оригинал взят у labas в УПА против нацистов: немецкие документы
Предварительные замечания:
1. Нижеследующие документы являются переводом немецких оригиналов, опубликованных в сборниках "УПА в свiтлi нiмецьких документiв" (кн.1, Торонто 1983, кн.3, Торонто 1991). Интуиция подсказывает мне, что составители сборников не были абсолютно беспристрастны и пытались по возможности сгладить острые углы (прежде всего антисемитскую ориентацию ОУН в начале войны). Но полагаю, что документы, касающиеся противостояния УПА и немецких властей, представлены во всей доступной полноте.
2. Следует отметить, что из большинства немецких документов 1942-43 г.г достаточно однозначно следует ориентация ОУН на создание независимого украинского государства и возрастающее со временем недовольство немецкими оккупантами, не просто "не выполнившими свои обещания", а вопреки им эксплуатирующими и притесняющими украинский народ.
3. Из представленных документов я постарался выбрать все фрагменты, в которых речь идет о вооруженном противостоянии "национально-украинских банд" (немцы именовали партизан бандитами, я сохранил эту терминологию в переводе) оккупантам, а также советским и польским партизанам (до конца июля 1944 г.). В свою очередь, агитационная и пропагандистская работа, численность и расположение партизанских отрядов, подробные отчеты о целях, структуре и лидерах национально-украинского подполья, равно как и сообщения об арестах активистов ОУН и УПА остаются за рамками этой записи.
4. Особо укажу, что практически во всех документах присутствует строгое разделение на "советские банды" и "национально-украинские банды", так что повальное приписывание одним результатов деятельности других вряд ли возможно.

Документы: Collapse )

Выводы:
1. Документы фиксируют многочисленные операции национально-украинских формирований, направленные на разрушение хозяйственных объектов и инфраструктуры, захват оружия и продовольствия, реже акты возмездия по отношению к немецкой гражданской администрации, СС и СД.
2. В документах ничего не говорится о крупномасштабных столкновениях национально-украинских формирований с частями вермахта. Напротив, неоднократно подчеркивается товарищеское отношение бойцов УПА к солдатам вермахта, отчасти объясняющееся тем, что многие лидеры УПА на ранних стадиях войны служили в немецкой армии или вели совместные военные операции. Взятые в плен солдаты вермахта чаще всего обезоруживались и отпускались.
3. Местная немецкая администрация и СД жестко пресекали деятельность национально-украинских агитаторов, не говоря уже о саботажниках. Счет арестованных за малейшую провинность шел на десятки. Гибель сотен или даже тысяч немецких солдат никак не могла остаться незамеченной и тем более безнаказанной. О ней не могли не вспомнить полгода спустя, когда речь пошла о возможном тактическом союзе. Тем не менее в документах нет ни слова на этот счет.
4. Если украинские историки хотят перенести рассказы о боях УПА с вермахтом из области мифологии, в которой они сейчас находятся, в область истории, им следует делать это с документами в руках.</div>


Роковая дама

В Киеве националисты напали на участников международной акции «Братский путь, Русская дорога»


В Киеве подверглись нападению участники международной акции «Братский путь, Русская дорога» – аналога «Русской пробежки».

Об этом «Новому Региону» рассказал Дмитрий Жуков, представитель общественной организации «Народный собор».

По его словам, акция стартовала 1 июня в Сергиевом Посаде, дальше маршрут пролегал через Беларусь, Украину, потом следовала Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, и 1 августа пробежка должна была закончиться в Белграде.

Цель акции – пропагандируя здоровый образ жизни, призвать к единению братские славянские народы. Участники – четыре молодых человека из Белоруссии, один из Днепропетровска, а также организатор из Подмосковья.

Во время акции постоянно несколько человек бегут, попеременно, держа флаги – черно-злато-белое имперское знамя, а также государственные флаги России, Белоруссии и Украины.

Выражая солидарность, символическую дистанцию по Киеву с участниками пробежал киевский православный активист Дмитрий Жуков.

«Несмотря на то, что об акции официально уведомлены органы государственной власти, а его участники не являются субъектами политического процесса, на ребят напали украинские националисты. Это произошло на Житомирской трасе. Их остановили боевики на двух машинах, крича «Слава Украине – Смерть врагам!». Они сильно разбили сопровождающий автомобиль с надписью «Россия – Сербия» и использовали газовые баллончики. Нападавшие произвели откровенный грабеж, забрали с собой бюст Святого мученика царя Николая II, прославленного Русской Православной Церковью в чине страстотерпца, за веру пострадавшего. Очевидно, для дальнейшего осквернения. Этот бюст ожидали в Сербии в качестве подарка сербскому Русскому дому», – рассказал Жуков.

По его данным, на место происшествия была вызвана милиция, работали оперативники.

«Так как люди, подвергшиеся грабежу, являются гражданами других государств, а разбитый автомобиль также зарегистрирован в России, то обычная уголовщина от новоявленных бандеровцев становится международным скандалом», – считает общественник.

Стали известны и подробности нападения.  Оказалось, что их заставили лечь на землю, угрожая открыть стрельбу из пистолетов.

По словам участников пробежки, нападавшие были на белом тонированном Porsche Cayenne, а также на двух иномарках со снятыми номерами.

«Оперативно высыпали молодые люди в масках, с закрытыми лицами, стали буквально заливать газом наших ребят, тех, кто был покрепче и на своих ногах, битами загоняли в землю, на идущих в отмах были направлены пистолеты... Напоследок, забросав кирпичами лобовое стекло, прорезав баллоны – так, на всякий случай, что бы кого-нибудь под хвоста не ударили – резко ретировались», – написали участники пробежки на странице в социальной сети.

Жуков стал свидетелем, как в Киев на эвакуаторе разбитую машину, которая сопровождала группу.

«После нападения парни из Белоруссии и России успели пообщаться с украинскими следователями и представителями своих посольств. Представитель российского дипломатического представительства отказался комментировать ситуацию с нападением на участников пробежки, сославшись, что до официального заявления посольства она не имеет права комментировать происшествие», – рассказал общественник.

Я могу понять все: почему националисты напали на славян, почему выступают против единения братских народов и т.д. Не могу понять одного: зачем уворовали бюст Николая II!!! Я понимаю, если бы это был бюст Сталина, который является личным врагом каждого укронаци, но последний Романов причем здесь!

Роковая дама

Похищение монахинь. Как это было


Дмитрий Скворцов, журналист, отслеживающий ситуацию вокруг похищения монахинь, сообщает:

У 52-летней матушки Каллисфении на почве пережитого резко ухудшилось здоровье. Это показывают все врачебные исследования. Так что ерничанье теленеуперов, которым, видите ли, не удалось пробиться к пострадавшей, более чем неуместно. Это вам не отравление «мессии» стволовым ботоксом, и не несовместимый с жизнью радикулит багини. Даже – не смертельные раны самой честной журналистки, зверски замордованной полным составом сборной Белой Церкви по смешанному рукопашному бою.

А пережито монахинями в течение трёх суток было вот что.

В одиннадцатом часу вечера (!) 14 июня настоятельница Покровского монастыря была вызвана в митрополию секретарем Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Александром Драбинко. Последний ожидал матушку в своем кабинете вместе с Сергеем Бутом, который фигурирует в СМИ, как партнер по весьма сомнительным аферам того же Драбинко и некой Натальей Панько.

Кстати, сведения о том, что Панько, как «благотворительнице», было выделено отдельное помещение в Покровском монастыре по благословению либо митрополита Владимира, либо архиепископа Александра, пока не подтверждаются. Разного рода «дезу» мошенница сама распространяла среди насельниц обители. Входила в доверие к простым монахиням эта «прихожанка» около 9 лет. Записывала День ангела каждой, что-то подносила на именины, помогала по мелочи и врала, что выделяет монастырю огромные деньжищи. Таким образом создавала «информационное поле» как благотворительницы. С настоятельницей же на самом деле виделась крайне редко и ни разу дольше пяти минут. Разумеется, никакого участия в реставрации храмов не принимала. Более того – отговаривала от реставрации, мотивируя тем, что вот-вот приведет богатейшего спонсора (видимо, рассчитывая отхватить что-то оттуда). Вся ее благотворительность заключалась в паре ковров и паре штор. Случалось, что Панько сама выпрашивала какую-то рыбу для проведения «семейных торжеств», на которые у нее «не хватало средств».

Именно в обители «прихожанка Наталия» познакомилась со своим будущим мужем – замначуправления ДУСи, и через него – как благочестивая христианка – с известными архиереями. И дальше уже действовала по «благословению» Драбинко.

Так вот, тем злополучным вечером Драбинко и Бут общались с игуменьей очень спокойно. Разговор сводился к тому, что «Надо вернуть деньги». «Вы можете пояснить, о каких деньгах идет речь?», – пыталась выяснить матушка, но ответа не получала. В конце концов, не выдержала и перекрестилась: «Вот вам крест – я никому ничего не должна, у меня нет никаких денег». «Ну, эти ваши церковные штучки – крест и всякое такое – мне не интересны, – отреагировал в присутствии Драбинко Бут, – Вы всё-таки хорошо подумайте». «Я все сказала».

Поэтому разговор был короткий. Уже в начале одиннадцатого настоятельница вместе с келейницей (помощницей) Екатериной покинули здание митрополии. Но не успели пройти семинарию, как сзади подъехали две машины. С командой «Не двигаться, СБУ Украины» (именно так) им натянули на лица апостольники (особые сплошные длинные платки монахинь с вырезом для лица), замотали их скотчем, и, профессионально нагнув голову, затолкали в машины. Там замотали скотчем руки и рот и бросили на пол.

В Лавре зафиксирован въезд и выезд машин. Следствию известны и их номера. В лаврские ворота авто заехали около 21.00. Следовательно, казачья охрана пустила их по личному распоряжению либо наместника Лавры (который, вообще-то, первым и сообщил о фиксации на видео неизвестных ему машин), либо ректора семинарии-академии (хотя духовные школы в это время уже не работают), либо немощного Предстоятеля УПЦ (вряд ли ожидавшего посетителей в этот час), либо личного секретаря последнего (который отказался от комментариев «в интересах следствия»).

По приезду на место назначения пленниц бросили в разные помещения подвала частного дома. Явился человек с вопросом к матушке «Где мои деньги? Мне сказали, у тебя мои деньги». В первую ночь на вопросы матушки «Какие деньги?» он даже не отвечал о какой сумме идет речь. Лишь затем сообщил о $15 млн. Все трое суток монахинь держали сидя на стуле, с завязанными глазами. Екатерине не давали спать. Как только она засыпала, ее расталкивали (Катя до сих пор еще не в состоянии общаться – стресс не прошел, силы не восстановились).

[Spoiler (click to open)]

Дай Бог вернуть Екатерине радость жизни и служения

На третьи сутки (когда СМИ подняли шум) монахинь вывезли в лесополосу у дороги. Приказали лечь на землю лицом и ждать: «За вами приедет другая машина, повезет в другое место». Когда уже не стало сил терпеть муравьев, они как-то, помогая друг другу, поднялись, чуть ли не зубами разгрызли скотч и, наконец, увидели свет. Через некоторое время набрели на строительный вагончик. Строители дали матушкам 100 грн., за которые те, в конце концов, добрались до монастыря (в метро сели на ст. «Святошино»). По дороге сторонились каждого милиционера, поскольку были уверены, что их действительно, забрала СБУ, а они не выполнили распоряжения ждать другую машину.

Сегодня игуменья Каллисфения несколько изменила свое мнение о правоохранительных органах Украины (о чем мы уже сказали). Следователи прокуратуры просят матушку ни с кем не встречаться по данному делу, дабы не попасть под чье либо давление.

Впрочем, никакого давления на монахинь со стороны митрополии и не оказывается. После первого звонка митрополита Павла (в день их возвращения в монастырь) игуменью вообще никто из священноначалия не «тревожил». Даже словами сочувствия.

Что же касается подозреваемых, то накануне рассмотрения апелляции арестованного Сергея Бута об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, адвокат последнего пытался попасть к монахиням (очевидно, хотел «полюбовно договориться» о заявлении, что те не имеют претензий, и об изменении первоначальных показаний), однако был изгнан с территории монастыря (матушку охраняют верующие из числа бывших борцов и боксеров). А старший брат Сергея Бута экс-нардеп от «Нашей Украины – Народной самообороны» Юрий Бут был замечен в Лавре, где также просил устроить ему встречу с потерпевшими.

Оно и понятно. По нашим источникам Сергей просил передать Юрию, что если тот его не вытащит из СИЗО в течение месяца, он будет давать прямые показания в отношении последнего.

В четверг Апелляционный суд, как мы знаем, не решился изменить решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Сергею Буту (несмотря на все усилия Юрия как экс-главы подкомитета ВР по назначению судей). По свидетельству присутствующих на заседании, Сергей очень подавлен. По выступлению адвоката видно, что тот подавлен не менее. Судя по всему, шансов избежать наказания у его подопечного нет.

Как правило, после подобных решений Апелляционного суда такие дела забирает горуправление внутренних дел. А именно – отдел по расследованию убийств и резонансных преступлений. Следовательно, события теперь начнут развиваться стремительно. В указанном отделе очень быстро «вырисовываются» признаки ОПГ. Не зря, как нам сообщают разочарованные в моральных качествах своего шефа члены команды Юрия Бута, «он достал из сейфа паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение офицера запаса ВС РФ и диппаспорт, выданный МИДом Украины, смотрит на них и думает, что же ему делать». Нам с вами, конечно же, не верится, что подобное возможно, но если это так, возникает вопрос к соответствующим службам Верховной Рады – почему человек до сих пор пользуется возможностями действующего парламентария? Возможно, это будет интересно и прокуратуре.

P.S. По сведениям из Покровского монастыря, вымогательство денег со стороны Драбинко и Бута началось еще в декабре. В конце концов, оба приехали и искали какую-то коробку из-под бананов, набитую деньгами. Тогда настоятельница не выносила сор из избы, дабы не бросить тень на Церковь. Велела молчать и остальным насельницам. Драбинке же говорила «Хотите золото с куполов сниму, чтобы вы отстали, наконец, от монастыря!».

Сегодня игуменья Калисфения уже не намерена никого покрывать ни на следствии (где, правда, Драбинко и так всех сдал, заработав статус свидетеля), ни на синоде, который почему-то не торопится созывать митрополит Владимир.

А может, пора заканчивать с УПЦ, и созывать собор РПЦ?


Роковая дама

Как погибли братья Стефана Бандеры

Тут у putnik1 возникла дискуссия о том, как в Заксенхаузене погибли братья  Стефана Бандеры. Чтобы не было кривотолков, публикую воспоминания о гибели братьев Бандеры польского заключенного Адама Циры, который был очевидцем и оставил воспоминания об этом.

Аушвицу посвящено множество книг и публикаций, о нем сняты документальные фильмы. В настоящее время на территории бывшего лагеря находится Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Казалось бы, о лагере известно все. Однако некоторые вопросы изучены слабо и требуют дальнейших исследований. В частности, одна из малоизвестных страниц его истории связана с пребыванием здесь около 300 украинских националистов, в том числе двух братьев Степана Бандеры.

Особую актуальность обретают эти вопросы сейчас, когда в нашей стране рассказывают о «героической борьбе украинских националистов против гитлеровской Германии», о «мученичестве националистов в немецких концлагерях», о «ликвидации фашистами в Аушвице братьев Степана Бандеры» и т. п.

Тема заключения украинских националистов в КЛ Аушвиц и смерти там братьев Степана Бандеры — Василия и Александра — затрагивалась неоднократно. Предпринимались попытки серьезно изучить этот вопрос, но немало публикаций и пропагандистского характера. Информация в разных источниках противоречива: по-разному описаны причины и обстоятельства гибели, указаны неверные даты смерти (или же датировка отсутствует).

Возникла целая система мифов, особенно активно тиражируемая современными апологетами бандеровцев (как в печатных изданиях, так и в интернете), которые создают братьям Бандеры и другим его соратникам, заключенным в Аушвиц, ореол мучеников, испытавших на себе все ужасы лагерной жизни.

Между тем все далеко не так однозначно, как трактуют современные националистические пропагандисты. В этом контексте для широкой украинской общественности представляет интерес малоизвестная работа польского исследователя Адама Циры «Бандеровцы в концентрационном лагере Аушвиц» [3], которая позволит прояснить судьбу братьев Степана Бандеры, узнать об условиях содержания украинских националистов в лагере и об отношении к ним других узников, прежде всего поляков. Это первая публикация, в которой так подробно, объективно и всесторонне рассмотрены данные вопросы. Далее авторы приводят выдержки из этой статьи (перевод с польского. Печатается впервые с незначительными сокращениями).

Бандеровцы в концлагере Аушвиц

Адам ЦИРА

[Spoiler (click to open)]Из украинских националистов, арестованных в Кракове, все женщины, а также большинство мужчин сначала были размещены в камерах женского филиала учреждения Хелцлов (Helclо'w), а часть мужчин — в тюрьме Монтелюпих (Montelupich) в Кракове. Оставшаяся под опекой Украинского комитета помощи группа этапированных националистов насчитывала несколько десятков человек; в их числе были и двое братьев Степана Бандеры — Александр и Василий [4].

Двадцатого июля 1942 г. полиция безопасности отправила из Кракова в КЛ Аушвиц 70 заключенных под номерами 49689—49758 [5]. Среди них, преимущественно поляков, было 24 бандеровца, которые получили номера с 49721 по 49744. После прохождения карантина в блоке № 11 их первоначально поместили в блоке № 13 [6].

Следующий отрывок из воспоминаний бывшего заключенного Яна Олшовского (№ 6157), работавшего на регистрации вновь привезенных заключенных, относится скорее всего к этим украинцам: «Только в одном случае наши писари, составляющие описи, проявили равнодушие к судьбе вновь прибывших заключенных. Это было при заполнении данных, относящихся к группе бандеровцев, которых отправили в лагерь, поскольку они восстановили против себя... своих гитлеровских хозяев. Тогда часть блока № 11 была предназначена для карантинного помещения, и у входа в него поздним вечером поместили список этой группы. Высокомерные и заносчивые, уверенные в обещанных им СС снисхождении и привилегиях, эти заключенные с открытой враждебностью вели себя по отношению к польским заключенным и устроили дебош, который прекратила с применением силы вызванная обслуга блока» [7].

Первым из тех заключенных, называемых в лагере Bandera Gruppe или Bandera Bewegung («Группа Бандеры», «Движение Бандеры») [8], был зарегистрирован Василий Бандера (№ 49721), студент факультета философии, проживавший в Кракове. Вместе с ним были привезены: Леонтин Дякив (№ 49723) — выпускник факультетов права и богословия; Дмитрий Яцив [9] (№ 49727) — юрист; Роман Полутранка [10] (№ 49737) — банковский служащий из Станислава; Николай Коваль (№ 49729) — журналист из Дрогобыча, Петр Мирчук (№ 49734) — журналист; Степан Ленкавский (№ 49731) — автор «Декалога украинского националиста». Только двое последних из перечисленных пережили освенцимский лагерь [11].
Василий Бандера
Вскоре — 24 июля — из тюрьмы Монтелюпих в Аушвиц привезли 60 узников. Они получили номера от 51426 до 51485. Главным образом это были польские политзаключенные.

Вместе с ними был этапирован еще один брат Степана Бандеры — Александр (№ 51427), доктор общественно-политических наук [12]; в дальнейшем он погиб в лагере раньше, чем его младший брат Василий [13]. Его смерти в строительной команде «Нойбау» («Neubau») косвенно способствовал студент из Пшемысля Францишек Подкульски (№ 5919). Выполняя функции ворарбейтера (руководителя работ), он принуждал Александра к непосильной работе.

Бандеровцы, которые выжили в Аушвице, утверждали, что над ними издевался также Юзеф Краль (№ 17401) [14], по профессии строительный техник, выполнявший обязанности оберкапо в «Нойбау». Это, однако, не находит подтверждения в других источниках; для примера можно привести отзыв Станислава Гадомского (№ 18878): «Это был очень порядочный человек... В этой команде работал более года, если бы не Краль, испустил бы в лагере дух. Благодаря помощи Краля как-то продержался, впрочем, Краль также помогал многим другим, много кричал, но зла не причинял» [15].

Физическое перенапряжение и, скорее всего, избиение другими польскими заключенными стали причиной того, что Александр Бандера был помещен в больничный блок № 20. Здесь 10 августа 1942 г. врач СС в ходе осмотра отобрал 75 заключенных, которых в тот же день по распоряжению СС умертвили инъекцией фенола в сердце. Одним из убитых был Александр Бандера [16].
Петр Мирчук, который после войны осел в Канаде, в своих воспоминаниях утверждает [17], что Василий Бандера преследовался и был избит польскими заключенными, членами подпольной группы в лагере [18] во время работы в «Нойбау». Главным виновником его смерти, по мнению Мирчука, также являлся упомянутый Францишек Подкульски, который будто бы говорил, издеваясь над Василием: «Ты — Бандера, а я — пантера» [19].

Из сообщения Леона Соберая (№ 1879) следует, что Василия Бандеру перепутали с его братом Степаном, по приказу которого в 1934-м был убит министр внутренних дел Польши Бронислав Перацкий. Это и стало косвенной причиной смерти Василия: «Главным организатором исполнения приговора украинцу, убийце Перацкого (мнимому. — А. Ц.), был Франек Подкульски, в этом ему помогали: Болек Юсиньски (Юзиньски) [20], трубочисты Тадек и Эдек, капо «Нойбау» Казик [21] и другие, имен которых не помню. ...Франек Подкульски и Казик составили план исполнения приговора. Франек стал убийцей, а остальные наблюдали, чтобы никто не видел. Франек незаметным движением толкнул убийцу Бандеру, и тот свалился с высоты... Увидев это, один из украинцев доложил в политический отдел (Politische Abteilung) [22]... В политический отдел были вызваны те, кто принимал участие в исполнении приговора... Болек Юсиньски (Юзиньски), оба трубочиста — Тадек и Эдек и другие через несколько дней пребывания в бункере... последовали в уголовный транспорт в Заксенхаузен. Франек и Казик всю вину исполнения приговора взяли на себя и погибли в блоке № 11» [23].

Владимир Мартынец (№ 49773) в показаниях засвидетельствовал, что с высоты трех метров Василия Бандеру вместе с тачкой сбросил Юзеф Краль [24]. Последний категорически отрицал, что якобы намеревался издеваться над заключенными из «группы Бандеры» [25].

По поводу причин смерти одного из братьев Степана Бандеры, вероятнее всего Василия, Зигмунд Гаудасиньски (№ 9907) сделал такое заявление: «Летом 1942 года работал в команде «Нойбау» помощником писаря... После прибытия в блок 16 капо Эдвард Радомски [26] указал нам на заключенного небольшого роста, который по подмосткам подвозил штукатурам строительный раствор, заявляя при этом, что это украинский преступник Бандера, ответственный за смерть многих поляков. Тогда заметил, что ворарбейтер Феликс Марута [27] (позже — один из капо команды) жестоко обходился с Бандерой, утверждая, что это расплата за преступления, которые тот совершил по отношению к его семье и другим полякам» [28].

В результате вышеуказанных событий 5 августа 1942 г. Василий Бандера попал в лагерную больницу, где позже умер [29; 30].

Ежи Табю, находившийся в лагере под фамилией Весоловски (№ 27273), дал показания, что когда он работал санитаром, был свидетелем смерти одного из братьев Бандеры (очевидно, это был Василий. — А. Ц.), который умер от поноса в больничном блоке № 28. В своих показаниях он также засвидетельствовал, что раньше к нему в комнату приходили многие украинцы, которые просили, чтобы о Василии хорошо заботились [31].

В результате следствия, проведенного по поводу смерти брата Бандеры лагерным гестапо, Францишека Подкульского посадили в карцер блока № 11, а впоследствии, 25 января 1943 г., расстреляли у «стены казней». Тогда же казнили Феликса Сулиговски [32] (№ 8635), писаря строительной команды «Нойбау», который до войны был городским служащим [33]. У той же стены окончили свою жизнь капо «Нойбау» Вильгельм Шима (№ 6038) [34] и арестант этой команды Юзеф Лихтенберг (№ 988) [35], а также — о чем уже упоминалось — Казимеж Колодыньски [36].
Бывший заключенный Людвик Раевски (№ 42170) в своем донесении утверждает, что при посредничестве ротмистра Влодзимежа Колиньского [37] (№ 3135) контактировал с подпольной группой военных, состоящей из польских арестантов команды «Нойбау» [38], которой руководили Казимеж Колодыньски и Феликс Сулиговски. По его мнению, после смерти Василия и Александра Бандеры эта группа была раскрыта, а 13 ее членов расстреляны у «стены казней» [39].
В причастности к смерти братьев Степана Бандеры лагерное гестапо подозревало и Юзефа Краля [40], исполнявшего, как было уже упомянуто, функции оберкапо в команде «Нойбау» [41]. Его также обвинили в сотрудничестве с тайной лагерной организацией [42] и 18 декабря 1942 г. заключили в карцер блока № 11, откуда после тяжелого следствия с пытками освободили 15 февраля 1943 г. [43].
Восьмого августа 1942-го из тюрьмы Монтелюпих в КЛ Аушвиц отправили 63 заключенных, которые получили номера 57317—57379. С польскими политзаключенными тогда прибыли 23 члена ОУН(Б) [44]. Как и другие попавшие в лагерь украинские националисты, они по большей части были арестованы в различных населенных пунктах на территории довоенных Юго-восточных кресов* Второй республики Польша. Чаще всего в Монтелюпих их направляли после предварительного заключения в других тюрьмах, например Тернополя или Львова [45]. Регистрация бандеровцев из этого транспорта была проведена в блоке № 19.

___________________________________
* От польск. kresy — окраины, пограничные области.

Статус и бытовые условия бандеровцев в лагере

Бывший заключенный Казимеж Смолень (№ 1327), который работал в команде Aufnahme («Прием»), регистрирующей вновь привезенных в Аушвиц, утверждает, что очередные партии украинцев из «группы Бандеры» из тюрьмы Монтелюпих в Кракове этапировал гауптшарфюрер СС Малотки, который в лагере контактировал с эсэсовцем Гансом Старком [46]. По распоряжению Малотки украинцы из этой группы должны были находиться в концлагере Аушвиц под надежной защитой. Выполняя это распоряжение, Старк принял решение о размещении бандеровцев в изолированном блоке № 11 [47].

Николай Климишин (№ 57340), привезенный в Аушвиц 8 августа 1942 г., так описал первые часы своего пребывания в лагере: «Вечером в блок № 11 пришли поляки с палками. Их было более десяти, начали спрашивать, кто здесь из ОУН(Б). Никто из нас не отозвался. Так три раза спрашивали, угрожая, что убьют на месте, если найдут. Когда, несмотря ни на что, никто из нас не вызвался, они начали одного за другим спрашивать имя и фамилию. Если имя и фамилия звучали по-польски, отправляли в блок... Когда подошла моя очередь, сказал свою настоящую фамилию и что я украинец. Но на вопрос «откуда» сказал, что из Житомира. «Где находится Житомир?» — «Около Киева» — ответил. «То есть ты не из польской Украины?» — «Нет» — даю ответ. «Тогда иди в блок» — решил один из них» [48].

Во время этапирования в лагерь других украинских националистов Малотки узнал, как встретили бандеровцев в блоке № 11, и направился туда с Гансом Старком на беседу с заключенными бандеровцами. От имени украинцев выступили Климишин, Рак и др. Результатом предъявленных тогда жалоб стал перевод всех бандеровцев в два помещения блока № 17. Бандеровцы находились вместе и между собой разговаривали исключительно на родном языке. Они даже создали украинский хор [49].

Кроме того, следует добавить, что в больничном блоке № 20 была выделена отдельная палата для больных бандеровцев. Дело в том, что польские заключенные подозревали их в сотрудничестве с эсэсовцами, и украинцы в лагерной больнице хотели сами оказывать медицинскую помощь своим друзьям, опасаясь поляков.

Врач Владислав Фейкель (№ 5647) утверждает, что бандеровцы получили отдельное помещение в палате № 4 на первом этаже блока, где у них было два своих медбрата — Михаил Шевчук (№ 121343), давний друг Фейкеля по учебе, и молодой санитар Леонид Мостович (№ 57353). Однако своего врача они не имели [50].

В более ранних своих воспоминаниях Фейкель написал намного больше, не скупясь на критику в адрес бандеровцев, указывая, что до заключения в Аушвиц они верно служили Гитлеру и его режиму. По мнению Фейкеля, эта группа была гротескной и в то же время трагической: «Замена ожидаемого почета печальным пребыванием в лагерных условиях их ничему не научила. Были окружены всеобщей ненавистью и презрением почти всего лагеря, потому что все видели, что на их совести тысячи убитых невинных людей. Также по этим причинам даже в больничном отделении другие заключенные не могли скрыть неприязнь по отношению к ним. Несмотря на это, мы, врачи, старались обращаться с ними как можно более корректно» [51].
Уже упомянутому Леону Собераю запомнилось, что во время бесед с бандеровцами в Аушвице некоторые из этих заключенных выдавали себя за министров несостоявшегося украинского правительства [52].

Кроме того, как утверждает Фейкель, бандеровцы подчеркивали, что являются почетными арестантами (Ehrenha..ftlinge). Их не расстреливали и не «газовали», также они были освобождены от некоторых издевательств, но на этом их привилегии кончались. В главном лагере они находились (как уже упоминалось) в отдельном блоке, в лагерной больнице имели отдельное помещение, находящееся в инфекционном отделении. Таким образом, в палате, куда госпитализировали бандеровцев, концентрировались всевозможные случаи тифа, дифтерии и других заболеваний, поскольку представители этой особой группы не хотели лечиться с другими заключенными, помещенными в больницу исключительно по причине болезни, без сортировки по национальному признаку [53].

В 1942 г. бандеровцев — кроме двух названных транспортов — массово уже не привозили из Монтелюпих, но единично их по-прежнему направляли из этой тюрьмы в КЛ Аушвиц. Например, 30 сентября 1942-го был привезен Ярослав Рак (№ 66676), перед войной осужденный и приговоренный за помощь, оказанную убийце Бронислава Перацкого. Единично из тюрьмы Монтелюпих их еще направляли в КЛ Аушвиц в 1943 г., а двоих 8 мая 1943 г. привезли туда из тюрьмы Праги.

Николай Климишин пользовался наибольшим авторитетом у заключенных-бандеровцев, и они называли его старостой. Об этом он упомянул во время одной из бесед с Людвиком Раевским, когда утверждал, что знает о существовании в лагере подпольной организации и желает передать ей основные постулаты группы бандеровцев, чтобы наиболее ослабленным из них давали работу «под крышей». Также Климишин потребовал, чтобы в блоке № 11 был принят на работу врач-украинец — бандеровец Василий Стронцицкий [58]. Это одобрили арестанты-поляки: Юзеф Циранкевич (№ 62933), Станислав Клодзиньски (№ 20019) и Адам Курилович (№ 18487) [59].

Следует отметить, что в первые месяцы пребывания в Аушвице отношения между польскими заключенными и бандеровцами были исключительно напряженными. Ситуация особенно накалилась, когда однажды в обособленную больничную палату блока № 20 зашел, вероятно по ошибке, пьяный санитар СС Йозеф Клер. Он собирался выбрать нескольких больных украинских националистов для умерщвления инъекцией фенола в сердце, однако это ему не удалось. Зато бандеровцы ошибочно считали, что это была провокация, подготовленная польскими заключенными, и начали жаловаться и доносить на них в лагерное гестапо.

Владислав Фейкель, понимая, что ситуация становится очень опасной, решил попытаться изменить взаимоотношения. Для этого он отправился в блок № 17, где жили бандеровцы, и сказал, что хочет обсудить дела их больных. Бандеровцы ответили, что не станут говорить с поляком на эту тему. «В тот момент, — вспоминает Фейкель, — ко мне на помощь пришел счастливый случай. С кровати третьего яруса соскочил какой-то высокий, темноволосый заключенный, подошел ко мне и тепло поприветствовал. В первый момент я его не узнал, но вскоре вспомнил: это Михаил Шевчук — мой давний университетский приятель из Львова. Шевчук прервал неприятную и напряженную дискуссию и сказал мне, что посетит меня вечером» [60].

Он сдержал слово, и в тот же вечер пришел на обещанную встречу с несколькими другими бандеровцами. Последние обязались лояльно относиться к полякам и просили о дальнейшей помощи для своих больных.

Фейкель принял их предложение, надеясь, что таким образом можно будет предотвратить опасность. Он назначил для опеки над их больными надежного польского врача Тадеуша Шиманьского [61], а также по-прежнему гарантировал работу в больнице в качестве медбратьев бандеровцам Шевчуку и Мостовичу [62]. С этого момента взаимоотношения изменились.
«Дошло даже до того, — вспоминает Фейкель, — что бандеровцы до конца пребывания в лагере предупреждали меня о некоторых неблагоприятных замыслах гестапо по отношению к больнице. (Необходимо признать, что Шевчук и Мостович уже после эвакуации освенцимского лагеря помогали группе поляков, находящихся в лагере в Эбензее.)» [63].

Третьего октября 1943 г. из тюрьмы на ул. Лонцкого во Львове в Аушвиц привезли 239 женщин (номера 64085—64323) и 730 мужчин (номера 154392—155121), которых разместили в Бжезинке. Среди заключенных этого транспорта было около 50 украинских националистов. Благодаря хлопотам Николая Климишина в лагерном гестапо, служащим которого был унтершарфюрер СС Клаус Дылевски, до войны обучавшийся в Гданьске с украинскими студентами, будущими членами ОУН, все они были переведены из Бжезинки в основной лагерь в Освенциме и размещены в блоке № 17, что многим из них, несомненно, спасло жизнь [64].

С этим транспортом прибыл и Степан Петелицкий (№ 154922), арестованный немцами за националистическую деятельность и отправленный в тюрьму в Золочеве, откуда его перевезли во львовскую тюрьму на Лонцкого. Позже его переводили в Аушвиц, Маутхаузен и в Эбензее, где он и был освобожден 6 мая 1945 г. [65].

Следующий большой транспорт — 55 женщин (номера 66315—66369) и 230 мужчин (номера 159046—159275) — прибыл из этой тюрьмы в Аушвиц 28 октября того же года [66].

Вместе с польскими политзаключенными в этих транспортах прибыли и 132 украинских националиста (в том числе 122 мужчины и 10 женщин), преимущественно украинских студентов [67]. В упомянутых львовских транспортах кроме членов ОУН(Б) были также члены УПА [68], которая с весны 1943 г. составляла вооруженное крыло ОУН(Б) [69]. В отличие от польских заключенных большинство этих людей в лагере также выжили [70]. Можно предположить, что причиной вышеупомянутых арестов среди членов ОУН-УПА, привезенных в концлагерь Аушвиц из Львова, стал перенос действий ОУН-УПА из Волыни в Восточную Галицию — это вызвало массовые репрессии немцев против украинцев [71].

Бандеровцы, размещенные в блоке № 17 осенью 1942 г. [72], занимали две комнаты и находились под покровительством политического отдела или лагерного гестапо, работая в различных хороших командах «под крышей», что давало им шансы на выживание [73]. Они работали, к примеру, на складах арестантской одежды или вещей, полученных «на хранение» от привезенных в лагерь заключенных, в лагерной больнице, пекарне, на скотобойне, а также на кухнях (для заключенных и для эсэсовцев) [74].

В команду Aufnahme, где работал Казимеж Смолень, были включены трое бандеровцев: Николай Климишин, Зенон Винницкий и Борис Витошинский. Этот явный факт избранности украинцев из «группы Бандеры» польские заключенные трактовали как определенный вид инфильтрации политическим отделом команд, к которым они были причислены.

Как позже выяснилось, эти опасения были преждевременны, а подозрения — безосновательны, что в своем сообщении подтверждает Казимеж Смолень: «Не слышал, чтобы кто-то из украинцев нашей команды доносил в политический отдел. А такую возможность они имели, так как упомянутый гауптшарфюрер СС Малотки время от времени появлялся в Аушвице, беседовал с украинцами и интересовался условиями их пребывания в лагере, следовательно, если бы они хотели, то могли ему рассказать свои замечания» [75].

Среди бандеровцев, заключенных в концлагерь Аушвиц, можно было заметить не только антипольские, но и антинемецкие настроения.

Чеслав Аркушиньски (№ 131603), работая в лагерной больнице, описывает такой случай: «Другим больным, который перед пробуждением после наркоза выступал против немцев, но также против поляков, был украинский националист по фамилии Чайковски. Произносил целые речи насчет свободной Украины. Из того, что он говорил, следовало, что это был очень интеллигентный и образованный человек» [76].
Стоит отметить и такой положительный отзыв Казимежа Смоленя об уже упомянутых трех бандеровцах, работающих вместе с ним в Aufnahme: «Говоря о наших украинских коллегах по команде, необходимо добавить, что они сотрудничали с нами — поляками — при составлении нелегального списка транспортов с заключенными. Список этот был скрытно отправлен из концлагеря Аушвиц и сохранился. Если бы эсэсовцы из политического отдела узнали об этой нашей деятельности, ее участникам грозила смерть. В упомянутом списке транспортов можно в числе прочих узнать руку Климишина» [77].

Соглядатаи из группы бандеровцев

Блок №17
Бывший заключенный Герман Лангбейн (№ 60335) утверждает, что СС использовала непримиримую вражду между бандеровцами и поляками, вербуя соглядатаев из этой украинской группы.
Одним из них был Богдан Комарницкий (№ 3637) [78], который формально не принадлежал к группе бандеровцев, но в лагере полностью находился под их влиянием [79]. Перед установлением контактов с бандеровцами он был дежурным заключенным в штрафной команде и в исправительной команде в блоке № 11, где издевался над другими и хвастался числом убитых заключенных [80]. Позже работал писарем в лагерной канцелярии, регистрирующим вновь прибывших заключенных, сначала в основном лагере в Освенциме, потом в Бжезинке, где спас жизнь еврейке Элизе Спрингер, направив ее во время регистрации в группу тех, кого оставляли в живых, а не к обреченным на умерщвление в газовых камерах [81]. В январе 1945 г. он был вывезен транспортом в Маутхаузен. После войны бывший заключенный Михал Кула (№ 2718) дал показания: «Во время транспортировки все время находился в сопровождении коменданта транспорта оберштурмфюрера СС и только благодаря этому доехал живым до Маутхаузена. Там «порекомендовали» его местным заключенным, которые действительно его избили, но остался жив и был переведен СС в команду в Мелке (Melku)» [82].

По мнению Лангбейна, опасным соглядатаем был также Борис Кравченко (№ 105441), привезенный в Аушвиц 4 марта 1943 г. из Флоссенбурга. Лангбейн, ссылаясь на послевоенные показания раппортфюрера [83] Вильгельма Клаузена, утверждает, что Кравченко принадлежал к группе бандеровцев, хотя неизвестно, был ли он украинцем. Находясь в качестве врача в карцере блока № 11, он доносил, когда арестантский персонал помогал там заключенным. Позже Кравченко был переведен в подлагерь «Фюрстенгрубе» (Furstengrube) в Весоле, откуда его вновь собирались перевезти 18 сентября 1944 г. в Лейтмериц (Leitmeritz) (подлагерь Флоссенбурга). Тогда лагерфюрер [84] подлагеря в Весоле по фамилии Шмидт предупредил о доносительской деятельности Кравченко заключенных-поляков, которые будто бы собирались его линчевать [85].

Транспорты в концлагерь Маутхаузен и общий баланс потерь

Пребывание в концлагере Аушвиц пережили большинство заключенных в нем бандеровцев, которые благодаря покровительству лагерного гестапо [86] позже работали в привилегированных арестантских командах [87]. К тому же они получали в больших количествах продовольственные посылки от Красного Креста [88]. Также часть из них позже освободили из концлагеря Аушвиц, например Ярослав Рак обрел свободу 18 декабря 1944 г., а Николая Климишина [89], Степана Ленкавского и Льва Ребета освободили на следующий день — 19 декабря [90].
Несмотря на это, бандеровцы также понесли потери, особенно в первые месяцы их заключения в концлагере Аушвиц. К примеру, из 48 украинских националистов, привезенных из тюрьмы Монтелюпих 22 июля и 8 августа 1942 г., здесь погибли 16 человек [91].
Также более десяти бандеровцев умерли в Эбензее (куда попали из Маутхаузена после их эвакуации туда из Аушвица в январе 1945 г. [92]) от страшного голода, что свирепствовал в этом лагере весной 1945-го. Как вспоминает польский заключенный Ян Дзиопек (№ 5636): «Тогда ежедневно от голода умирали сотни заключенных. Крематорий не успевал сжигать тела, поэтому кучи трупов лежали под открытым небом» [93].
Из почти двухсот заключенных-бандеровцев в Аушвице, а после эвакуации — в Маутхаузене и Эбензее погибли в общей сложности более тридцати.

Адам ЦИРА

Вместо послесловия

Такова истинная картина пребывания бандеровцев в концлагере Аушвиц. Было их немного, что контрастирует как с численностью других категорий заключенных, так и с распространяемыми ныне заявлениями пробандеровских пропагандистов о массовой и «активной борьбе» ОУН на антинацистском фронте. Налицо особое отношение к ним со стороны лагерного начальства — их не травили газом, не расстреливали у «стены казней», не вешали перед строем, не уничтожали в качестве заложников. Они находились там на привилегированном положении, занимали отдельный блок, получали «блатные» должности и продуктовые посылки.

Да, некоторые из них погибли в концлагерях, однако соотношение умерших к общему числу заключенных бандеровцев также в несколько раз меньше по сравнению с другими категориями узников. При этом — будем откровенны — смерть их была вызвана исключительно «естественными лагерными» причинами: все-таки Аушвиц был лагерем смерти.


Что касается братьев Степана Бандеры, то к смерти Василия нацисты, по сути, не имеют никакого отношения — он погиб от рук заключенных поляков, отомстивших ему за «подвиги» брата Степана. Казалось бы, нацистская администрация вполне могла бы посмотреть на это сквозь пальцы — ан нет: проводится тщательное расследование, виновных выявляют и казнят, попутно репрессируется польская подпольная организация... И здесь опять-таки проявляется особое отношение... Да и Александру тяжелую лагерную жизнь устроили сами заключенные.

Также интересен факт освобождения некоторых украинских националистов из Аушвица в 1944-м. Иногда, особенно на начальном этапе, из лагеря освобождали заключенных «в воспитательных целях». Однако в то время как украинские националисты выходили на свободу, для советских военнопленных, евреев, поляков «выход» был один — через трубу крематория.


Роковая дама

Украинские ученые вошли в состав научного совета "Сколково"

Правительство Украины определило трех украинских ученых, которые войдут в состав консультативного научного совета российского фонда "Сколково", сообщается на сайте украинского премьера Николая Азарова в понедельник.

Ими стали академик НАН Украины, вице-президент НАН Украины Антон Наумовец; академик, член президиума НАН Украины, ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Михаил Згуровский и академик НАН Украины, председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко.

Договоренность о вхождении украинских ученых в консультативный научный и индустриальный советы "Сколково" была достигнута во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с делегацией фонда в конце мая текущего года.

"Теперь украинские ученые смогут работать над созданием наукоемких технологий, материалов и продуктов по пяти направлениям: биомедицина, информационные технологии, энергоэффективность, космические и ядерные технологии. Кроме того, рассматривается возможность реализации целевых инвестиционных проектов на территории Украины - на основе разработок отечественных специалистов", - говорится в сообщении.


Роковая дама

Фашисты в рясах

А СБУ в это время утверждает, что фашистов на Украине в наличии нет %)


Цитата
stkachuk2 From: stkachuk2 Date: Июль, 1, 2013 07:17 (местное) (Ссылка)
Ого ! Бачу скільки Вас гадів рогатих повилазило, наче змії зашипіли і зашевелились !

Жаль, що з кулемета Вас через інтернет не вийде ПОХРЕСТИТИ .....

Якщо Ви скиглите і шаленієте, мочитесь від люті в свої кацапські кальсони значить МИ правильною дорогою крокуємо "... знищемо криваву Москву і Варшаву..." !


Слава Україні ! Героям Слава !

Слава Нації ! Смерть ворогам !


А ворог внас один-диявол і його слуги....
(Ответить) (Thread)
отпечатано комментоксероксом


А псевдобатюша еще и трусливый, боится лицом к лицу убивать, мечтает убивать идейных оппонентов через интернет ))

Роковая дама

ТАЙНА ТРИДЦАТОГО ИЮНЯ - 2

Оригинал взят у putnik1 в ТАЙНА ТРИДЦАТОГО ИЮНЯ (2)
Что поклонники покойного пана Бандеры, - да кинут ему Пирующие в Чертоге кость посмачнее, - прочитав постинг "Тайна 30 июня", начнут оспаривать безусловное, легко прогнозировалось...

Вот и неведомый мне ранее balian321 высказался в том духе, что, мол, не того пошиба живностью были бандеровцы, чтобы немцы делились с ними какими-то своими замыслами. И это, с одной стороны, конечно, радует. Приятно видеть признание роли, исполняемой наци украинскими при ноге наци германских. Но, с другой стороны, не убеждает. Ибо, как ни мелок холопишко, а знать, что, когда и как барин изволит, обязан заранее, чтобы управиться в срок.

В общем, ответ на возражение дорогая varjag_2007 дала емкий и убедительный. Но, думается, в строку и удивительно ко времени уважаемый  jvvo подослал ссылку на воспоминания Н.Н. Душанского, одного из лидеров подпольного движения в буржуазной Литве, ставшего, после вступления ЛитССР, сотрудником спецслужб молодой советской республики, подтверждающего, что "Точную дату начала германского наступления мы знали еще в марте - апреле 1941 года. В конце апреля был задержан агент организации LAF, с пачкой листовок на литовском языке, в упаковке, на которой было написано - «Вскрыть только 22/06/1941» (...) Листовка была подписана в Берлине генералом Раштикисом, первым премьером будущего нового правительства Литвы".

Как видим, все сходится.
Песикам таки дали понюхать заранее.