March 28th, 2013

Роковая дама

ОУНовская "Конституция" от Николая Сциборского

Сегодня националисты будут захлебываться от всторга, наслаждаясь очередной датой в святцах гэроев украинских националистов - годовщина с дня рождения творца украинского солидаризма (это когда сливаются в национальном экстазе капиталист и ограбленный им рабочий)  и Конституции ОУН Николая Сциборского.

О его гибели сказано кратко "Рука вбивці перекреслила життя Миколи Сціборського – полковника Армії УНР, ідеолога українського націоналізму та вірного сина свого народу", так что можно подумать, что погиб он от рук вездесущей кровавойгебни™ - больше не от кого.

Но один их героев националистических святцев - Николай Сциборский, погиб от рук другого героя националистических святцев - Стефана Бандеры, вернее, подосланных Стефаном Бандерой боевиков. Я как раз об этом эпизоде задала идеологу современных фашистов Юрию Михальчишину вопрос, на который до сих пор нет ответа:

"Один из основателей украинского национально-освободительного движения и руководителей ОУН-м и ближайших к Андрею Мельнику людей Зиновий Кныш в своей работе "Бунт Бандеры" пишет:

"
В партийном ослеплении и в ненависти к верным Проводу националистам боевки Степана Бандеры сотоварищи  замордовали предательским способом тысячи украинцев. Жертвой бандеровского террора упали: сотник Емельян Сеник-Грибивский, подполковник инж. Николай Сциборский (создатель Конституции ОУН, - Варяг), полк. Роман Сушко, д-р Ярослав Мицик, Игорь Шубский, два брата Пришляка, сотни более низкого организационного актива и около 4000 рядовых членов, сторонников и бойцов.
Ответственность за смерть тех людей лежит на Степане Бандере и его помощниках.
"

Так как рядовым украинцам определиться - кого выбрать героями: Бандеру и его людей, или тех деятелей национально-освободительного движения, которых они убивали?
"

Ну, а теперь читайте Конституцию ОУН авторства Николая Сциборского:


Выполняя многочисленные пожелания товарищей, высказанные при обсуждении фильма, размещаю фото ОУНовской "Конституции".
Напомню, что её проект подготовил в сентябре 1939 года один из основателей Организации Украинских Националистов и первый заместитель главы Провода ОУН Мыкола Сциборский.Следует заметить, что если создателем идеологии украинского национализма был Дмытро Донцов, то М.Сциборский наряду с В.Мартынцом - её основными теоретиками.
Поэтому, думаю, будет полезным предварить текст Конституции выдержками из главного труда Сциборского - "Нациократии". Познакомившись с ними, станет понятно, на каких идеологических принципах была построена эта "Конституция".
Текст привожу по парижскому изданию 1938 года и специально без перевода (надеюсь, что осилите).


[Spoiler (click to open)]
Микола Сціборський


НАЦІОКРАТІЯ


Основною темою цієї нашої розвідки є націократія, себто концепція державно-політичного й соціяльно-економічного устрою, що її заступає сучасний організований український націоналізм. (с.3)


Нові ідейні і політичні рухи, це насамперед реакція на витворений демократією безнадійний стан. Одні з них (комунізм) — це реакція ще глибшого падіння, в якій проявляються сили стихійних, руїнницьких інстинктів, загрожуючи цілковитою катастрофою. Другі (авторитарно-націоналістичні) _ це здорові відрухи омолоджених, обновлених і скріплених індивідуальних і громадських первнів, що змагають до упорядкування і заміни перегнивших основ суспільною життя. Не в примір космополітичному розгонові демократії, ці націоналістичні рухи не відриваються від того джерела, що їх зродило: від нації.(с.15, 16)


Фашизм — це насамперед ідейна, й духова реакція на стан сучасності, що його витворили демократія, соціалізм і комунізм. ... Коли демократія в основу своєї доктрини клала надмірний культ розуму (раціоналізм, позитивізм), а комуно-соціалізм — матерію (історичний і діалектичний матеріалізм), то фашизм свою фільозофію побудував на признанню духа, волі та ідей (спірітуалізм, волюнтаризм, ідеалізм), за рішаючих чинників історичного розвитку.(с.49)

Весь свій ідеалізм і волюнтаризм фашизм зосереджує в одному рішаючому центрі: у власній нації. Нація для нього — це абсолютна цінність, що їй підпорядковується все інше. Всупереч демократії, що має тенденцію розглядати націю як механічний збір відповідної кількости індивідів, зв’язаних між собою насамперед реальними інтересами, фашизм приймає націю за найвищу історичну, духову, традиціональну й реальну спільноту, в рамках якої переходять процеси існування та творчости цілих поколінь — вмерлих, живих, ненароджених, — що зв’язані між собою нерозривно.(с.50, 51)

Фашизм скептично задивляється на творчі спроможності народних мас. Останні не є діяльним чинником поступу. Творчість нації визначає й реалізує меншість; що її він називає аристократією духа. Ця провідна меншість своїм ідейним багацтвом, активністю, пристрасною волею та здібностями творить життя, досягає здобутків, то ними користується цілий нарід. Цій меншості і належить керма в державі. ... Диктатура не є для фашизму тимчасовою методою правління; вона заведена, як основний елемент державного устрою.( с.54)


Треба зазначити, що основні ідеї фашизму не замкнулися в самій Італії, але швидко поширили свій вплив у цілому світі, посилюючи та оформлюючи той психологічний і суспільно-політичний процес, що по останній війні стихійно вибуяв серед різних (насамперед поневолених і покривджених) народів; це — націоналізм. Самий фашизм, це насамперед націоналізм — любов до власної батьківщини й патріотичне почування, доведені до самопосвяти й культу жертвенного фанатизму. Джерелам його народження є національний інстинкт, національний дух і національна свідомість.(с. 56)

...внутрішній і реальний зміст диктатури фашизму та інших націоналістично - авторитарних рухів. Фашизм не маскує її брехливими твердженнями про “владу мас”, або спекулятивними запевненнями в її “тимчасовості” (як це робить московський комунізм). Диктатура для фашизму — це не лише метода політичного кермування;
це синтеза його суспільного світогляду, що здатність до керівництва визнає лише за індивідуальністю й провідною меншістю. Фашизм не вірить у владу більшості, в тих її механічних формах (партії, голосовання, парламент), що їх створила політична демократія; замість демократичного культу кількості-числа, він творить культ якості — творчої одиниці.
Свій політичний устрій фашизм будує на принципах суспільної гієрархії, авторитарності й монократизму, де право на кермування мають лише найліпші, себто ті громадяни, що своїми здібностями, енергією й досвідом покликані творити провідну еліту нації — її духову аристократію. Ця еліта, очолювана вождем-диктатором, веде за собою більшість нації — народні маси.
Новітні націоналістичні рухи (фашизм і т.д.) добачують у нації абсолютні цінності, що приймаються за непорушні догми, а державу ототожнюють із самою нацією, як органічну форму її існування....Націоналістичне розуміння нації (у відмінність до ідеологій демократів, соціалістів і комуністів) ґрунтується на спіритуально – волюнтаристичному світогляді, себто такому, що головними підставами й двигунами життя нації уважає її дух (ідеї) і волю до творчості та боротьби.(с.74)

Ніяка здорова нація не піде на самообмеження; вона шукає поширення назовні, і тут на своїх шляхах стрічає інші нації, штовхані однаковими, але суперечними їй, завданнями та інтересами. Так твориться явище, що його називаємо імперіалізмом.(с.75)

Сама можливість переродження людської психіки — як це собі уявляють різні псевдогуманісти — є не лише нереальною, але й аморальною супроти цілої природи людини. Остання творить із себе складний комплекс свідомости, індивідуальних духових рис, інстинктів, побуджень, почувань і нахилів. В ній зосереджується сумарна сукупність “добра” і “зла”, а в цій сукупності первні сили, почуття пристрасти, інстинкт боротьби є одними з найголовніших. Цього не можуть збагнути гуманістичні фантасти, що схильні приписувати “розумові” виключне значіння та уважають людину за вродженого носія самого “добра”, що “псується” лише в наслідок побічних впливів і соціальних умов.(с. 77)

Основою існування є противенства, боротьба і сила.
Виходячи із спіритуально-волюнтаристичного світогляду, український націоналізм сприймає власну націю за найвищу, абсолютну Ідейну й реальну цінність, видвигаючи гасло: Нація понад усе! ... Ідеологія націоналізму є суцільна, неподільна, войовнича й непримирима; її немислимо узгіднювати з іншими ідеологіями....
Тому свою ідеологію націоналізм будує на максималізмі, здоровому егоїзмі, любові до свого, нетерпимості до ворожого й активизмі, здатному бути залізним тараном для розторощення чужої сили, що схоче станути нації на перешкоді.
В обранні засобів визволення Української Нації, націоналізм не обмежує себе ніякими “загальнолюдськими” приписами “справедливости”, милосердя и гуманізму... Все те добре, що добре для блага, сили й розвитку моєї нації; все те зле, що цю силу й розвиток послаблює — це основна заповідь ідеології українського націоналізму.(с.77, 78)

Український націоналізм хоче спричинитися до створення потужної й великої держави...у цьому устремлінні він послуговується насамперед засадами здорової, егоїстичної національної моралі, необмежуваної ніякими “принципіальними” умовами і виключністю національного інтересу, що стає для нього превище всіх “загальнолюдських” доктрин.(с.81)

...Український націоналізм, признаючи за фашизмом велику історичну заслугу і дійсно наближуючись де нього своїм ідеологічним змістом, є водночас рухом наскрізь оригінальним і від нікого незалежним.(с. 82)

Ну а теперь, собственно, сама "Конституция".

Центральный Государственный Архив Высших Органов Власти и Управления Украины, фонд 3833, опись 1, дело 7, листы 1 - 9 (двусторонние).


promo varjag_2007 сентябрь 14, 2015 14:01 71
Buy for 300 tokens
Вы все знаете, что все годы существования моего блога мой заработок не был связан с ЖЖ. Т.е. я не была связана и не имела никаких обязательств материального характера ни перед какими политическими силами и различными группами, кроме дружеских уз и благодарности знакомым и незнакомым френдам,…
Роковая дама

О тотальной борьбе с врагами украинской нации

l_matveev From: l_matveev Date: Март, 28, 2013 01:38 (местное) (Ссылка)
В селе Судче Волынской области было убито 70 человек из них 26 с Фамилией Панасюк, (т.е. более трети всех убитых) и 11 с фамилией Долинко. Судя по именам и отчествам - все они родственники. Население села -1100 чаловек, т.е. убили 7% жителей села - 34 мужского пола и 36 женского. сколько из них было детей мы уже не узнаем, но я думаю, не менее трети, т.к. видно. что среди убитых есть деды, отцы и дети, судя по фамилиям, именам и отчествам.
Опять же, судя по фамилиям, именам и отчествам, из 70 убитых - 28 евреи и 42 - украинцы.
Я так думаю в нынешнем селе Судче, врял ли есть жители с фамилией Панасюк или Долинко.
Роковая дама

Декалог украинского националиста

Здесь несколько дней назад в фейсбуке у Вовы Вьятровича обсуждали (теоретически) моральность будущего убийства невиновных детей  в случае необходимости отрядами украинских революционеров. При этом ссылались на т.н. "Декалог украинского националиста".

Поэтому публикую этот важный (для настоящего националиста) документ. Увеличение по клику.Collapse )

Трехликий Янус

Микола Мельниченко: Борис Березовский жив и скоро объявится в России

Тихо шифером шурша...
Беглый экс-майор мельниченко, которого уже не греют ни прелести его престарелой скандалистки, ни внимание прессы, которая, как удав, за эти 10 лет перекормилась "делом Гонгадзе", решил погреться в лучах славы своего бывшего спонсора - погибшего странной смертью Бориса Березовского:

Российский олигарх Борис Березовский жив, просто скрывается, воспользовавшись программой защиты свидетелей.

Об этом заявил скандально известный экс-майор Николай Мельниченко, автор записей, якобы  сделанных в кабинете экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«Скорее всего это инсценировка. И я не исключаю, что это было сделано с помощью британских спецслужб, по типу программы защиты свидетелей. Потому что, как известно, Березовский сделал немало для английских спецслужб. И я думаю, что он сейчас просто решил уйти на пенсию. Собрать свои последние 100 миллионов долларов и спокойно жить. Возможно, даже после пластической операции по изменению внешности», – цитирует Мельниченко украинский медиа-таблоид «Дуся».

«Я думаю, что это все может быть спектакль. 50 миллионов долларов, которые он должен был выплатить адвокатам, это не есть критическая сумма. Потому что даже тот замок стоит намного больше, что-то около 200 миллионов фунтов стерлингов», – добавил бывший президентский охранник.

«Если бы Березовский хотел покончить жизнь самоубийством, он бы сделал, как говорят «на фене», западло Путину. Такое, что тот бы потом долго-долго отмывался. А так я думаю, что он по написанному сценарию и наиболее мягкому пути якобы ушел из жизни, чтобы меньше к нему было претензий. Потому что если бы он действительно хотел так уйти из жизни, он мог бы сделать это, громко хлопнув дверью. Ребята, не верьте в это», – считает майор.

«Я не исключаю, что он через некоторое время будет в России. С другим лицом», – прогнозирует Мельниченко.

Роковая дама

ПРЕКРАСНЕЙШЕЙ

Оригинал взят у putnik1 в ПРЕКРАСНЕЙШЕЙ


"Войдите в положение Париса..."
Феликс Кривин

Быть арбитром в споре женщин последнее дело. Если что, Парис подтвердит. Правда, сыну Приама пришлось хуже: он судил троих, а в моем случае дам на одну меньше, да и выбор как бы очевиден: дорогая varjag_2007 мой друг, я ее уважаю, очень высоко ценю и, с личного разрешения Ивана Васильевича, даже восхищаюсь, а oksana107 просто русскоязычный укропатр из Харькова, правда, тоже женщина, но и только. Однако личное побоку, судить, раз уж взялся,  должно без гнева и пристрастия...

Итак, некоторое время назад Мирослава Александровна опубликовала статью, где, в частности, процитировала слова некоего Льва Шанковского, видного бандеровца:

"Мы вели себя на Украине как британцы вели себя в Индии, Бирме и в других колониях (...) Мировоззренчески-политические и философичные положения западноукраинского национализма с его аморальностью, макиавелизмом, исключительностью и жаждой к власти были просто противны народным массам Восточной Украины".

Эта цитата показалась мне столь отражающей суть дела, я не отказал себе в удовольствии перепостить её. А вот Оксане... хм... допустим, Степановне (она так любит пана Бандеру, что он, вполне вероятно, ее папа, благо и по возрасту все совпадает), наоборот, не понравилось, и она решила Мирославу Александровну разоблачить.

Ну и:

"Лев Шанковский, - пишет Оксана Степановна, -  достоин доверия в отличии от Варяжки. Сама Варяжка естественно не читала книгу «История походных групп ОУН», а цитату передрала у В.Масловского - известного фальсификатора истории, которому на голову упал кирпич и он умер. После чего Масловского стали называть "Вторым Галаном" (...)  А вот книга Л.Шанковского 1958 г.
Даже беглое ознакомление с текстом позволяет сделать вывод, что вышеприведенной цитаты Л.Шанковского в этой книге нет. Ботаник по образованию конечно же этого не знает. Она так же не знает, что Л.Шанковский никогда не был членом ОУН и никогда не был участником Походных групп..."

Вот так.
Согласитесь, все очень однозначно.
Кто-то из двоих врет.
Но кто?

С одной стороны, Мирославу Александровну я знаю давно и она на моей памяти не лгала никогда, а Оксану Степановну почти не знаю и она приврать любит. Что однозначно следует из её же гаденького пассажика про известного историка-антинациста (хоть и рожденного в самых бандеровских  краях) профессора Виталия  Масловского, которого я, кстати, немного знал. Что укропатры честного историка ненавидят даже сейчас, спустя 14 лет после смерти, понятно (он им много крови попортил), но заявлять, что "ему на голову упал кирпич" все равно, что про пана Бандеру написать "на него брызнули чернилами из авторучки".

Итак, кто врушка, уже можно судить.
Но тот факт, что Оксана Степановна показала личико, еще не обеляет Мирославу Александровну.
Следствие не закончено.

Для начала берем скан из книги Виталия Ивановича:Да, все верно. Слова Масловского, сами видите, Мирослава Александровна цитирует точно.
Но точно ли цитировал пана Шанковского сам Виталий Иванович?
Открываем книгу, листаем и видим:Опять все так.
По крайней мере, то, что принципиально.
Правда, цитата слегка купирована и перекомпонована, но, думаю, всякий, кто когда-нибудь занимался научной работой, прочитав, подтвердит: сокращения и компоновка вполне корректны,  ни терминологических, ни смысловых искажений нет. А следовательно, нам с вами остается только гадать: сознательно ли Оксана Степановна врет, на ясном глазу заявляя "Даже беглое ознакомление с текстом позволяет сделать вывод, что вышеприведенной цитаты Л.Шанковского в этой книге нет," или не врет, а просто, в отличие от Мирославы Александровны, которую упрекает, что она книгу Шанковского "естественно не читала", сама не удосужилась эту книгу прочитать. А делает вид, что удосужилась. То есть, опять-таки врет.  Смею отметить, уже в третий (считая "кирпич на голову") раз по ходу короткого постинга. Это, согласитесь, рекорд.

Хотя, может быть, сыграло роль и то, что Оксана Степановна просто не в курсе того, о чем пишет.
Это с ней случается.
Скажем, заявляет она, что пан Шанковский "никогда не был членом ОУН". На том, видимо, основании, что в Укро-ВIKI (куда, похоже, все-таки заглянула) о членстве персонажа в ОУН не сказано, а сказано только, что "возглавлял УГВР". А вот пройти дальше и выяснить, что эта самая "УГВР" была учреждена как раз ОУН по инициативе ее боевого крыла (УПА), - то есть, являлась, по факту, легальным представителем ОУН(б) для "внешнего употребления", а значит, и пан Шанковский был аффилированным "оуновцем", - соображения уже не хватило. Впрочем, я с самого начала сказал: женщина, и только.

И еще одна деталь.
С "аморальностью, макиавелизмом, исключительностью и жаждой к власти западноукраинского национализма",которые "были просто противны народным массам Восточной Украины" мы разобрались. А вот с "Мы вели себя на Украине как британцы вели себя в Индии, Бирме и в других колониях" все еще нет. В тексте книги эти слова отсутствуют. И тут уже Мирослава Александровна совершенно ни причем, но неужели же Виталий Иванович додумал их от себя?

Разрешить загадку я попросил Стива Баюрака, сына моего давнего друга по переписке Сергея Баюрака, многим  известного, а ныне, увы, покойного, и Стив отозвался. Он - урожденный американец, историк, круг его научных интересов - становление послевоенной украинской диаспоры в США, общаля аж с самой Кэтрин-Клэр, и ему можно верить.

А получается, с его слов, просто.

По мере написания книги, пан Шанковский проводил "реферацiю" (апробацию) уже готовых глав, устраивая публичные чтения в помещении нью-йоркского журнала «Prologue», который редактировал с 1957 по 1961 годы. По окончании слушаний, желающим раздавались машинописные копии выступления (в сокращении) для более полного изучения на дому и, при желании, публикации в мелких дияспорных газетках. В одной из которых, - бостонский "Прапор", № 1 (он же и последний) за 1957 год (29 сентября), - была напечатана "Розмова друга", где фраза насчет "британцев, Индии, Бирмы" и тэдэ фигурирует в полном объеме. Через три-четыре дня, если Стив не забудет (а я забыть не дам), будет и скан. А можно, ежели кому вовсе невтерпеж, связаться с Игорем Львовичем Шанковским, он, слава Богу, хоть и стар, но вроде еще жив, и, возможно, что-то добавит.

Иными словами, данные Виталия Масловского вполне соответствуют действительности. А что в окончательный текст книги яркое и образное сравнение не вошло, так мы ведь ужев курсе, что пан Шанковский порой увлекался и писал правду, но позже, подумав,  "старательно подчищал излишне правдивые оценки".

Вот и все.
Золотое яблочко по праву достается Мирославе Александровне.
А Оксане Степановне, при всей симпатии, ай-яй-яй.

Роковая дама

Сводки с языковых фронтов. Снова свободовцы за русский язык людей увольняли

Александр Чаленко пишет в фейсбуке:
"Из Леонида Кантера.
"Леонид Кантер Мне вчера очевидец рассказал, как в аэропорту Жуляны Фарион и Кошулинский наехали на двух молодых инспекторов на досмотре безопасности за то, что они на русском поинтересовались нет ли колюще-режущих предметов, вызвали старшего смены, начали грозить всем увольнением и т.д. Говорит, хорошо что подошел крепкий мужик лет 60 из пассажиров и сказал им что пусть сначала хоть в Раде попробуют порядок навести с языком, а потом на других наезжают. После этого нацики угомонились слегка."

Ктулху_Сталин

Полный...гулаг!

В сообществе vesti_kpss наткнулась вот на такое изображение:

Увидела там тэг "gulags" и так абыдно стало!

Не гулаг это не гулаг!

Это так Гагарина современные художники в мексиканском городе Гвадалахара увидели!

Роковая дама

Депутаты горсовета интересуются у ОПГ "Свободы": их повесят или отправят в гетто?

Депутата Черкасского городского совета обратилась с письмом к председателю партии ОПГ "Свобода" Олега Тягнибока. В своем письме они просят предоставить официальный ответ относительно высказываний председателя Черкасской областной организации ОПГ «Свобода» Юрия Ботнара.

На последней сессии Черкасского городского совета тот заявил, что после прихода ОПГ «Свобода» к власти «вы начнете« вешать »членов Партии регионов и представителей других политических сил». Об этом информирует пресс-служба Черкасской мэрии.

«Скажите, пожалуйста, входит такое поведение с нормами и уставом вашей партии? Вы планируете объявить курс на уничтожение политических оппонентов и создание гетто для членов других партий? », - риторически обращаются депутаты в письме-обращении.
[Spoiler (click to open)]

Роковая дама

Присоединяйтесь к опросу periskop: Что есть Россия? Европа, Азия или Евразия?

Оригинал взят у periskop.su в Что есть Россия? Европа, Азия или Евразия?
Недавно у френда maximus101 состоялся интересный опрос, на тему "Россия - это Европа или Азия?". Я там не проголосовал, потому что Максимус слишком жёстко поставил альтернативу и не было "моего" выбора: Россия - это никакая не Европа, но и не вполне Азия. Россия (в смысле, "большая" историческая Россия) - это Евразия, вполне отдельная цивилизация со своими устойчивыми признаками, формировавшимися в течение столетий. Она вырабатывала их в процессе своего исторического бытия, а также заимствовала их как из Европы, так и из Азии. Причем не из той западной католической или протестантской Европы, которую сейчас в прослойке интеллигентов-евроцентристов принято считать "правильной, цивилизованной тру-Европой", а в основном из "не совсем правильной" Европы - Византийской империи и скандинавов-язычников.

Ещё любопытно то, что средний образованный житель Москвы или Питера часто стесняется слова "Азия", пугается его, открещивается от любой "азиатчины" и обзывает то плохое, что кажется ему плохим, "ордой". Давно это наблюдаю, и в ЖуЖе это выражено гораздо сильнее, чем просто в разговорах. Между тем, от монгольской империи русские заимствовали когда-то некоторые важные признаки - в основном, методы эффективного контроля над громадными пространствами. Почтовое сообщение со станциями, регулярно расположенными через определённые интервалы (ямщики, почтовые станции), пути сообщения, организуемые и контролируемые государством, а не частником, и некоторые другие. Если бы этого не было, Русское царство просто не смогло бы дойти от междуречья Оки и Волги до берегов Тихого океана через гигантские просторы Сибири, и - самое главное - надёжно закрепиться и в Сибири и там. Впрочем, это огромный вопрос, который тут толком не рассмотришь, да и не надо - на это надо отдельный пост.

Фото с рутревеллер.ру

Так вот. Хотелось бы узнать и ваше личное восприятие того, чем же является Россия, по вашему мнению. К чему она больше тяготеет по своему укладу и менталитету? Это Европа? Азия? Евразия, отдельная цивилизация? Давайте проголосуем, может? Если хотите что-то дополнить - то в комменты.
Понятно, что вопрос этот очень гуманитарный, не имеет однозначного "технократического" ответа и лежит в плоскости предпочтений и фобий. Одного корчит от слова "орда" и он всеми фибрами своей чуткой души рвётся в зону европейского порядка, политкорректности и законопослушного стукачества. Другому неприятен евроцентризм и все эти слащавые обсасывания "образцовых каменных городков со шпилями" он воспринимает с иронией, так как лично знает про афро-арабские гетто в разных амстердамах и пригородных парижах. И так далее, у каждого своё. Но все же.

Для того, чтобы можно было выразить ваши предпочтения пошире, я расширил спектр ответов, относительно версии Максимуса. Можно, скажем, ответить промежуточно - или вообще отрицательно. Голосуем, как всегда, два полных световых дня, завтра вечером в полночь опрос закрою.

This poll is closed.

Что есть Россия, по вашему мнению?

Россия - это Европа!
42(6.8%)
Россия - это скорей, Европа, чем Азия
78(12.7%)
Россия - это отдельная цивилизация, Евразия
380(61.8%)
Россия - это скорей Азия, чем Европа
40(6.5%)
Россия - это Азия!
26(4.2%)
Не могу ответить определённо, не задумывался над этим
0(0.0%)
Мне это умствование глубоко пофиг
49(8.0%)

Аватар ПОБЕДА

Покушаюсь на святое – на колбасу, хлеб, мясо и прочие продукты питания


Оригинал взят у burckina_faso в Покушаюсь на святое – на колбасу, хлеб, мясо и прочие продукты питания
Одно из главный оправданий, творящихся непотребств в стране после 1991 года заключается в доводе, что продуктовые прилавки стали полны и изобильны и народ стал питаться гораздо лучше, чем во времена СССР. Рассмотрим это утверждение сквозь призму официальной статистики потребления основных продуктов питания:

питание-1990-2011
Как видно из этой таблицы, питание россиян за последние 20 лет претерпело большие изменения и изменения эти носят следующий характер:
1. Сократилось потребление мяса, молока, яиц, сахара, жиров и рыбных продуктов.
2. Увеличилось потребление фруктов.

Теперь детальнее. Потребление мяса за все 90-е и нулевые уменьшилось на четверть. При этом наблюдается такая особенность, что 10% самых бедных в стоимостном выражении потребляют в 6 раз меньше мяса, чем 10% самых богатых россиян. Четверть потребляемого мяса - импорт. Треть говядины - импорт. Нынешний рост потребления мяса идет за счет потребления курятины.
Потребление молока в целом сократилось на треть. Причем сократилось за счет свежего молока и продуктов из него. Собственное молочное стадо России уменьшилось в три раза относительно уровня 1990 года, следовательно мы стали потреблять больше импорта, а уж как оно переработано и с какими добавками, то это одному Онищенко известно.
Самый большой провал имеем в потреблении рыбы. Средний уровень за 20 лет - 58% от уровня 1990 года.
Потребление фруктов выросло значительно в конце нулевых. В 90-е был такой же провал, как и по всем остальным продуктам. Здесь нужно учитывать, что нет цифр по потреблению соков. В СССР по моим личным ощущениям с потреблением соков дела обстояли совсем неплохо. Их было много и они были дешевы и натуральны. Это компенсировало ситуацию с потреблением фруктов, появление которых в магазинах носило строго сезонный характер.
Потребление хлеба не изменилось за 20 лет. Второй хлеб – картофель спасал население от голода в 90-е и потребление его тогда выросло. В нулевые все вернулось на прежний уровень. Есть небольшой скачок в потреблении в кризис 2008-09 гг. Т.е. картофель является неплохим кризисным индикатором.

В общем, не стали мы больше и лучше питаться. Наличие продуктов на прилавках и отсутствие очередей за колбасой не является признаком изобилия и хорошего питания. Скорее наоборот, это является признаком ухудшения ситуации с питанием в нашем случае.


Роковая дама

Депутат Госдумы РФ отказывается встречаться с фракцией ОПГ "Свобода"

Депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по делам СНГ, член депутатской группы по связям с парламентом Украины Олег Лебедев отказывается встречаться с депутатами Верховной Рады от фракции ОПГ Свобода.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Мы (сегодня, 27 марта,) встречаемся со всеми представителями партий в Верховной Раде, кроме партии ОПГ Свобода ... и у нас такая позиция, и я ее не скрываю", - сказал он.

При этом Лебедев заявил, что в любом случае выражает, прежде всего, только свою личную позицию, но допустил, что его взгляды разделяет большинство членов депутатской группы Госдумы России.

Он также сообщил, что отказывается встречаться с депутатами от ОПГ Свободы через свое неприятие ее "крайне националистических" взглядов.

Кроме того, депутат Госдумы считает незаконным требование депутатов от Свободы витупаты исключительно на украинском языке с трибуны парламена.

Аватар ПОБЕДА

Путин отдал приказ провести крупномасштабные военные учения на Черном море

Президент России Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отдал приказ начать сегодня внезапные крупномасштабные военные учения в районе Черного моря.

"В 4 утра сегодня министру обороны принесли закрытый конверт, вскрыв который он получил соответствующий приказ",- сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в учениях задействованы 36 кораблей, базирующиеся в Севастополе и Новороссийске, авиация". "Всего задействованы до 7 тысяч человек", - сказал он.

Песков подчеркнул, что" участие в учениях до 7 тысяч военнослужащих по международной практике не подлежат предварительному уведомлению партнеров, в том числе из НАТО". "В рамках международной практики это суверенное право любой страны проводить запланированные или внезапные учения", - отметил пресс-секретарь.

"Сегодня в 4 часа утра, когда Путин находился на борту самолета, возвращаясь из Южно-Африканского Дурбана, Верховный Главнокомандующий отдал приказ министру оборону Сергею Шойгу начать крупномасштабные военные учения в районе Черного моря", - сказал Песков. По его словам, "речь идет о крупной внезапной проверке" боеготовности подразделений.

Песков уточнил, что помимо кораблей в учениях принимают участие "частично авиация, войска быстрого развертывания ВДВ, морская пехота, силы специального назначения ГРУ Генштаба".

Пресс-секретарь сказал, что "корабли уже вышли из Севастополя". "Планируется, что во время учений будет производиться десантирование на трех полигонах на территории РФ", - сообщил Песков. Он добавил, что "основная цель - проверка боеготовности и слаженности действий различных подразделений".

Бабулька

Какой простор ОПГ "Свободе" для защиты языковых прав львовских потребителей!

В городе Тягнибока и Фарион рекламу о продаже виброяиц и виброчленов с пультовым управлением пишут только на русском языке

В городе дважды герое УПА Львове, секс шоп "Дон Жуан" (ул. Городоцкая, 167) размещает рекламу о своих аксессуарах исключительно на русском языке. Никакого перевода на родной украинский.

При этом, украинские потребители города Тягнибока и Фарион наверное чувствуют себя ущемленными в правах купить виброяйцо или виброчлен с пультовым ручным управлением.

Какой простор для защиты прав львовских потребителей, в то время, как сволотовцы издеваются над киевскими продавщицами!

ссылка

Роковая дама

Укрожурналисты - стукачи?

Оригинал взят у t_34_111 в Пуштуны - стукачи?
"Здравствуй страна героев!
Мустафа Найем и Сергей Лещенко - служащие частного предприятия Украинская Правда, отличились по-крупному. Пошли жрать в дорогое кабачное за счет немецких дипломатов, увидели там курящих, вызвали ментов и накатали телегу. Как это принципиально и в духе частной конторы Алены Притулы!
Отдельный респект Мустафе Найему. Я много читал воспоминаний о войнах в Афганистане, но ни у бритосов ни у совков не читал о том, что пуштуны стукачи.
Collapse )


Роковая дама

(no subject)

Оригинал взят у putnik1 в ГОВОРИТ ГЕРМАНИЯ!Не думал, что доведется рекламировать что-то из, простите, The New Times, а ничего не поделаешь, надо. Хрен с ними, с редакционными намеками да подтекстами, - сам-то материал очень хорош. Сочный, достоверный, без всякой гнильцы срез эпохи. Во-первых, в очередной раз развеивающий мифы о "советских насильниках" и "жуткой судьбе пленных в СССР", а во-вторых, в очередной же раз, дающий основания думать, что г-на Гитлера погубил иррационализм. Наделенный и умом, и бешеной интуицией, он, тем не менее, совершенно иррационально не верил немцам еврейского происхождения, потеряв на этом минимум три десятка фанатичных дивизий плюс ядерную бомбу, и столь же, если не более, иррационально верил англосаксам, потеряв на этом всё. Впрочем, мысли он рационально, режиссеры никогда не выпустили его на авансцену...

Роковая дама

В Николаеве прошел "русский марш"

Клятва ОПГ "Свободы" - устроить "русский фарш" из "русского марша" в Николаеве, оказалась пустым звуком.

В Николаеве недавно завершился марш «Русского блока», посвященный годовщине освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков.

Колонна была сформирована у памятника «Освободителям Николаева» на пересечении ул. Декабристов и пр. Ленина, после чего двинулась в сторону Советской и прошла уже по главной улице Николаева.

В акции приняли участие порядка 400 человек. Основную часть колонны составляли приезжие из Одессы, Херсона, Севастополя, Крыма, а также городов Николаевской области.

«Русский марш» вызвал ажиотаж и среди средств массовой информации. Помимо местных СМИ, на шествие приехали представители как всеукраинских, так и российских телеканалов.

Участники марша скандировали: «Спасибо деду за победу!», «Фашизм не пройдет!», «Бандеру — в клетку» и другие лозунги. Говорили о том, что в Украине возрождается неонацизм, призывали дать отпор попыткам "реабилитировать фашистов" и обещали, что не дадут переписывать историю и преуменьшать заслуги дедов в победе над фашизмом.

Участники митинга стояли с плакатами: «Защитим Николаев от неонацистов», «ТягниБЫК в Раде — что козел на параде», «Не унесут фашиста ноги — прячьтесь в схроны, БАНДЕРАлоги» и т.д.То, что у сволотовцев оказалась кишка тонка выступить против силы и они, как и следовало ожидать, показали себя пи**оболами, это понятно и хорошо. Плохо то, что в день освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков я не увидела здесь НЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ акцию, а отцов города, рядовых граждан, которые могли бы спокойно, и без противостояния и физической угрозы воздать дань памяти освободителям и свом предкам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.

Кто-то усиленно, и с каждым разом все более жестоко пробует Украину на излом, идя по самому простому пути. И, к сожалению, при нынешнем руководстве это удается.

УПД. Есть уже фото от НР:


[Spoiler (click to open)]

Новый Регион: ''Свободе'' не удалось сорвать шествие ''Русского блока'' в центре Николаева (ФОТО, ВИДЕО)

Казаки

Новый Регион: ''Свободе'' не удалось сорвать шествие ''Русского блока'' в центре Николаева (ФОТО, ВИДЕО)

.

Бабулька

Абыда свидомита

Мне сегодня одно создание, видимо, из колбасных эмигрантов, уехавших в Россию с Украины за лучшей жизнью и там втихаря ненавидящее "все русское" сегодня написало в фейсбуке и обвинило в том, что я: примітивний кацапський демагог, заклятий ворог українського народу, кацап, жид, п"ята колона, нащадок окупантів и т.д.

Я в ответ написала, чтобы пациент отошел от зеркала, поскольку то, что он видит, его страшно возбуждает. И что же? Кисо обиделось за те оскорбления, которые к нему этой фразой вернулись! Оно обозвало меня "хамкой" и наказало, хе-хе, тем, что "удалило из личного информационного мира" :)) . Неприятность эту мы переживем (с).

Но каковы! Как обижаются, когда им даешь сдачи их же монетами!

Латынина

15 лет назад Олег Тягнибок не был украинцем?

Некий Александр Аронец, позиционирующий себя как «відповідальний за зв'язки з громадськістю у КМО ВО «Свобода», на своей странице в Фейсбуке выставил любопытную информацию: «Народні депутати-свободівці Леонтій Мартинюк та Андрій Мохник подали депутатський запит до спікера Володимира Рибака з вимогою надати біографічні відомості щодо національності діючих народних депутатів України! Ми вважаємо, що національність народних обранців є суспільно важливою інформацією яка підлягає оприлюдненню, тим паче, що така інформація щодо минулих скликань Верховної Ради надавалась. Зокрема на сайті ВР є інформація про національність депутатів 2 скликання. На фото національність Миколи Азарова — росіянин».

Рядом с этим текстом, в порядке доказательства, Александр разместил скриншот страницы Николая Азарова с сайта Верховной Рады.

Действительно, в 1998 г. Николай Янович при заполнении анкеты, сданной в канцелярию ВР, четко указал свою принадлежность к русскому народу. Само собой, интересно проанализировать анкеты других депутатов, которые посчитали необходимым представить персональные данные на суд общественности. Как оказалось, сведения об их национальности приводились на сайте ВР не только второго, но и третьего созыва, когда нынешний ярко выраженный украинец Олег Тягнибок имел мандат народного избранника.

Первая неожиданность проявилась сразу при заходе на страницу Олега Ярославовича, где против графы «Національність» зияла, скажем так, «интернациональная» пустота.

В принципе в этом не было бы ничего удивительного, если бы не сегодняшняя позиция лидера «Свободы», проповедующего ярко выраженный украинский национализм. Вполне вероятно, г-н Тягнибок по какой-то причине постеснялся в 1998 г. указать свою принадлежность к украинской нации. Хотя истинный националист просто обязан постоянно следить за своими анкетными данными и не забывать вносить в них самую главную свою отличительную черту — национальность.

w1.c1.rada.gov.ua

[Spoiler (click to open)]

Не исключено, после этой публикации Олег Ярославович заявит, что это провокация со стороны администраторов сайта ВР. Но тогда почему этот нюанс ни им самим, ни его помощниками не был замечен на протяжении 15 лет? Было бы интересно поднять из архивов анкету, лично заполненную Тягнибоком, на основании которой внесены данные на сайт ВР.

Правды ради необходимо сказать, что не у всех депутатов второго и третьего созыва указана их национальность, но почему-то самый главный идеологический противник «Свободы» — лидер КПУ Петр Симоненко это сделал.

Наряду с Петром Николаевичем и его соратниками по партии народными депутатами Адамом Мартынюком и Петром Цибенко не стеснялись своей национальности следующие представители Партии регионов: спикер Владимир Рыбак, народные депутаты Михаил Чечетов, Екатерина Ващук, Владимир Макеенко и Олег Зарубинский, а также народный депутат ВР третьего созыва и нынешний министр образования Дмитрий Табачник. То же самое сделали многие представители действующей объединенной оппозиции.

Вот теперь и суди на фоне этих документальных данных о ярой приверженности Олега Тягнибока националистическим идеям и нетерпимости его соратников к тем людям, которые относятся к своей национальности как к данности, перешедшей к ним по наследству и не дающей, по их мнению, преимуществ перед представителями других народов, являющимися равноправными гражданами Украины.

Если же говорить о внутренних мотивациях Олега Ярославовича, не пожелавшего афишировать свою национальность, то можно предположить два варианта.

Быть может, пятнадцать лет назад он не придавал особой значимости своей жесткой идентификации с «титульной нацией», пока не усмотрел в идее национализма элементарный политтехнологический инструмент, который позволит ему занять весомую нишу в украинском политикуме.

Также не исключено, что в тот период в его душе еще жили отголоски постулатов интернационализма и братства народов, привитых ему системой советского образования и закрепленных уставом Советской армии, в рядах которой он два года защищал СССР.

Но, видимо, время шло, амбиции молодого политика требовали реализации, и Олег Ярославович не нашел ничего лучшего, как переродиться и прагматично стать на путь нещадной эксплуатации жестко ортодоксального украинского национализма.


Роковая дама

Европейский суд против полицейского произвола в Эстонии

Оригинал взят у lichr_estonia в Европейский суд против полицейского произвола в Эстонии
Этнический 04
В последних числах апреля 2007 года Центром информации по правам человека была открыта горячая линия для пострадавших в апрельских событиях. Эстонская полиция жестко, а порой и жестоко противодействовала русскоязычной молодежи, протестовавшей против переноса «Бронзового солдата» и братского захоронения из центра Таллина на Военное кладбище.  В ходе разгона  митингов протеста от рук, дубинок, наручников и резиновых пуль полиции пострадали и те, кто не принимал участия в протестных акциях и беспорядках, а порой и просто случайные прохожие. В ЦИПЧ за юридической помощью обратились несколько десятков человек с жалобами на неправомерные действия полиции. С помощью юристов правозащитного центра пострадавшие писали жалобы на действия полиции и обращения в прокуратуру, суды, канцлеру права. Эстонская правоохранительная  система отказалась расследовать жалобы потерпевших. Все этапы многолетней тяжбы с властями до конца прошли только семеро человек, которые и обратились за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека. На протяжении всех лет ЦИПЧ оказывал потерпевшим безвозмездную юридическую помощь. Когда дело дошло до Страсбурга, сотрудники таллинского правозащитного центра нашли опытных английских адвокатов.
Все семеро обратившихся с исками в Страсбургский суд не участвовали в апрельских беспорядках, не нарушали общественный  порядок, но все равно оказались жертвами полицейского насилия и произвола. Люди обращались в прокуратуру Эстонии со сломанными руками, кровоподтеками и др. травмами. Прокуратура отказывала им в возбуждении уголовных дел, суды поддерживали решения прокуратуры не расследовать жалобы на полицейское насилие. Ответы чиновников прокуратуры и решения судов писались буквально под копирку.
Из семерых истцов суд в Страсбурге  не всех признал жертвами нарушения прав человека. В отношении троих жалобщиков  суд не нашел убедительных доказательств. В отношении же четверых суд был более строг к эстонскому государству и решил, что Эстония нарушила в отношении них Европейскую конвенцию по правам человека, т.о. в отношении одного было признано наличие «недолжного обращения», и в отношении него и еще трех человек  было нарушено право на своевременное и беспристрастное расследование жалоб. Прокурорские и судейские «отписки» на жалобы потерпевших стали основанием для решения ЕСПЧ.  Суд приговорил Эстонию выплатить четверым потерпевшим компенсации в размере от 11 до 14 тысяч евро.
У эстонских властей остается возможность обжаловать решение в Большой палате Страсбургского суда. Хотя такое решение властей республики явно будет иметь негативный общественный резонанс в правозащитных кругах Европы.
800px-Tallinn_Bronze_Soldier_-_Protests_-_26_April_2007_day_-_017